Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.9.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 25.9. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.9.

Lausunto vuoden 2022 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti

1. antaa kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2022 arviointikertomuksesta aiheutuvista toimenpiteistä

2. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee lausunnon tiedoksi

3. todeta, että annettu lausunto arviointikertomuksesta ei ole ennakollinen kanta esitettyihin mahdollisiin määrärahatarpeisiin.

Lausunnon antaminen, Kristiinankaupungin ja Nokian välisen voimajohtohankkeen ympäristönvaikutusten arviointiselostus sekä Natura-arviointi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen ja
antaa Fingrid Oyj:n Kristiinankaupunki-Nokia voimajohtohankkeen YVA-selostuksesta ja Natura-arvioinnista edellä olevan lausunnon.

Tampereen seudun työllisyysalueen yhteistoimintasopimus, suunnitelma palvelujen järjestämiseksi sekä toimitilailmoitus

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen yhteisestä toimielimestä työvoimapalveluiden viranomaistehtävien hoitamisessa siten, että mikäli Valkeakosken kaupunki päättää liittyä yhteistoimintasopimukseen, lisätään Valkeakosken kaupunki sopimuksen osapuoliin ja sopimuksen kohdan 3. toinen ja kolmas kappale muutetaan seuraavanlaiseksi:

”Elinvoima- ja osaamislautakunnan kokoonpanoon (11 jäsentä) lisätään muiden sopijakuntien valitsemat yhdeksän (9) jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Muiden sopijakuntien valitsemat jäsenet osallistuvat yhteistoiminta-aluetta koskevaan päätöksentekoon lautakunnassa.

Muut sopijakunnat valitsevat jäsenet seuraavin perustein: kehyskunnat yhdessä valitsevat kuusi (6) jäsentä ja reunakunnat yhdessä kolme (3) jäsentä. Jäsenen tai varajäsenen nimeämän kunnan on ilmoitettava uusi jäsen Tampereen kaupungille viimeistään kolme kuukautta ennen jäsenen toimikauden alkamista.”

2. hyväksyy liitteenä olevan Tampereen seudun työllisyysalueen suunnitelman palvelujen järjestämiseksi siten, että mikäli Valkeakosken kaupunki päättää liittyä yhteistoimintasopimukseen, lisätään suunnitelmaan Valkeakosken kaupunkia koskevat kirjaukset

3. hyväksyy liitteenä olevan ilmoituksen koskien työllisyysalueen käyttöön otettavia toimitiloja

4. toteaa, että hyväksytyt liitteet toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaanpanosta annetun lain mukaisena ilmoituksena Tampereen kaupungin toimesta

5. päättää, että päätös laitetaan heti täytäntöön ilmoitusta koskevilta osin muutoksenhausta huolimatta.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat