Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.5.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 25.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 29.5.

Perusopetuksen koulunkäynnin ohjaajien vakanssien perustaminen 10.8.2020 alkaen

Kaupunginhallitus päätti perustaa opetuksen tulosalueelle kymmenen (10) koulunkäynnin ohjaajan vakanssia 10.8.2020 alkaen. Vakanssit täytetään osa-aikaisesti viikkotyöajan ollessa 78,43 % täydestä työajasta eli 30,39 tuntia viikossa. Vakanssit sijoittuvat työsuhteiden alussa Harjuniityn, Kankaantaan, Koskenmäen, Nokianvirran, Rajasalmen ja Siuro-Linnavuoren kouluille.

Nokian Vesi Oy:n hakemus konsernitilin luottolimiitin väliaikaisesta korottamisesta

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian Vesi Oy:lle myönnetään konsernitilin sisäinen luottolimiitti 1,5 milj. euroa 31.12.2020 saakka.

Kuntalaisaloite, moottoriajoneuvolla ajon kieltäminen Liukuslahden jääpeitteisellä vesialueella

Kaupunginhallitus päätti äänin 7-2 hyväksyä johtavan rakennustarkastajan ehdotuksen.

Kaupunginvaltuuston koko 1.6.2021 alkaen

Kaupunginhallitus päätti äänin 7-2 esittää, että kaupunginvaltuusto päättää, että

1. Nokian kaupunginvaltuuston koko 1.6.2021 alkaen on 43 valtuutettua

2. hallintosäännön 8 §:n 1 momentti muutetaan seuraavasti: ”Valtuustossa on 43 valtuutettua.” ja

3. hallintosäännön muutos tulee voimaan 1.6.2021.

Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelma 2019-2025

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelman 2019 – 2025 seuraavin muutoksin ja täydennyksin:

-Maatialan harju päätetään ottaa ohjelmaan yhtenä aluekokonaisuutena. Rauhoituspäätöksessä on kuitenkin todettava, että moottoroidun kaluston käyttäminen latujen ja muun reitistön kunnossapitämistä ja huoltoa varten on sallittua. Lisäksi rauhoituspäätöksessä on huomioitava Maatialan harjuun läheisesti kytkeytyvän Noki-an Vesi Oy:n yhteiskunnalle kriittisen puhtaan veden tuotannon turvaaminen;

– Ruutanan luonnonsuojelualueen rauhoituspäätöksen laajentamisen on tapahduttava siten, että alueen läheisyydessä olevan teollisuuden toimintaedellytykset turvataan myös mahdollisille tuleville laajentumisille, ja että toiminnan lupaehdot eivät voi luonnossuo-jelualueen laajentamisen johdosta viedä yritystoiminnan toimintaedellytyksiä;

-rauhoituspäätöksiin tarvittaessa on kirjattava, että alueen luontoarvoja voidaan hoitaa erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti, ja tässä yhteydessä hyödyntää tehdyt hoitotoimenpiteet, ellei luonnon monimuotoisuuden kannalta ole perusteltua jättää puusto si-joilleen;

-monimuotoisuusohjelmassa suojelualueeksi esitetty Markluhdanlahti käsitellään erikseen sen jälkeen, kun Pitkäniemen vireillä oleva asemakaavan muutos on kaupunginvaltuustossa hyväksytty.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite toimielinten jäsenten lukumäärän vähentämisestä

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

– toteaa päättäneensä valtuuston koosta erillisessä pykälässä
– päättää pitää hallintosäännön määräykset valtuuston varapuheenjohtajista sekä kaupunginhallituksen, kaupunkikehityslautakunnan, perusturvalautakunnan, rakennus-ja ympäristölautakunnan ja sivistyslautakunnan jäsenten määrästä ennallaan
– todeta, että valtuustoaloite on loppuun käsitelty.

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle koronapandemian aikaisesta perus-, avo- ja ennaltaehkäisevien palveluiden alasajosta

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan täydennetyn ehdotuksen mukaisesti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen liitteenä annetun selvityksen kaupunginhallituksen vastauksena kirjalliseen kysymykseen sekä sen, että kaupunginhallitus antaa kirjalliseen kysymykseen täydentävän selvityksen syyskuun valtuuston kokouksessa erityisesti taloudellisten vaikutusten osalta.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat