Kaupunginhallituksen päätöksiä 25.3.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 25.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.3.

Nokian kaupungin viestintäpolitiikan hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian kaupungin viestintäpolitiikan liitteen mukaisesti ja
2. että Nokian kaupungin viestintäpolitiikka korvaa kaupunginhallituksen 14.10.2019 § 266 hyväksymän Nokian kaupungin viestinnän periaatteet -asiakirjan.

Tytäryhtiöiden kevään yhtiökokoukset, mahdolliset ohjaukset yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti, että Verte Oy:n yhtiökokousedustajalle annetaan ohje, että kaudelle 2024 – 2025 Verte Oy:n hallitukseen valitaan 6 jäsentä ja hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi valitaan

Pj. Ari Virtanen
Riitta Tempakka
Simo Pokki
Timo Sokka
Laura Lehtinen
Tiina Laakkonen

Ulkomainonta europarlamenttivaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti ulkomainonnasta europarlamenttivaaleissa 2024 seuraavaa:
1. ulkomainonnan saa aloittaa keskiviikkona 22.5.2024
2. kaupungin vaalimainostelineet sijoitetaan yhdeksään (9) eri paikkaan liitteenä olevan kartan
mukaisesti
3. vapaata vaalimainostusta varten tarkoitetut paikat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta
4. vaalimainonta kielletään liitteenä oleviin karttoihin merkityillä asemakaava-alueilla muualla kuin edellä 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa paikoissa
5. ulkomainonnassa tulee noudattaa liitteenä olevaa ohjetta.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen sekä laitosäänestyspaikat europarlamenttivaaleissa 2024

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa europarlamenttivaaleja 2024 varten kymmenen vaalilautakuntaa ja yhden vaalitoimikunnan, joihin valitaan liitteessä luetellut henkilöt
2. että vaalien toimielinten puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle voidaan maksaa
europarlamenttivaaleissa 2024 heidän tekemästään vaalien toimituspäivän valmistelutyöstä
tuntipalkkio 25 euroa/tunti enintään kymmeneltä tunnilta erikseen esitetyn tuntierittelyn perusteella, sekä
3. todeta, että europarlamenttivaaleissa 2024 laitosäänestyspaikkoja ovat:
Nokian lähipalvelusairaalan Nokian yksikkö, Pitkäniemen sairaala, Vihnuskoti ja Nokian Hoivakoti, Sofiakylä, Mainiokoti Arwolan Aatos, Mainiokoti Lähdeniitty, Attendo Linnavuori, Attendo Fredrik, Esperi Hoivakoti Villa Niemi, Esperi Hoitokoti Harjuniitty, Esperi Hoivakoti Iiris, Esperi Hoitokoti Vihola, Ykköskoti Mylly, Villa Koski ja Rinnekodit Tähtisumu.

Tervasuon asemakaava-alueen AO-tonttien luovutusehdot kortteleissa 39-44

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkikehityslautakunnan esityksen.

Sarkolan Ilo ry:n vetoomus ryhmäperhepäivähoidon jatkumiseksi Sarkolassa

Kaupunginhallitus päätti todeta, että

1. Sarkolan Ilo ry:n vetoomusta Vahalahden koulukiinteistön ylläpidon jatkamiseksi ei käsitellä, koska yhdistys on irtisanonut Sarkolan päiväkotia koskevan vuokrasopimuksen
2. vetoomus on loppuun käsitelty.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevan valituksen johdosta, 10. kaupunginosa kortteli 19, Sarpatintien kerrostalokortteli

Kaupunginhallitus päätti

1. antaa liitteenä olevan lausunnon Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle
2. oikeuttaa hallintojohtajan tekemään tarvittaessa vähäisiä tarkistuksia lausuntoon ja
3. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15.3.2024 asemakaavan muutosta koskevassa asiassa, Nokian matkakeskus

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 15.3.2024.

Tilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus päätti

1. merkitä tiedoksi tietosuojatilinpäätöksen vuodelta 2023
2. hyväksyä vuoden 2023 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä tarkastuslautakunnan arvioitavaksi
3. että vuoden 2023 tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti
4. esittää, että tilikauden ylijäämä 11 025 885,87 euroa, joka muodostuu, kun tilikauden tulokseen 10 958 677,91 euroa yhdistetään poistoero 67 207,96 euroa, siirretään taseeseen omaan pääomaan edellisten vuosien ylijäämän lisäykseksi
5. oikeuttaa talouspalvelut tarvittaessa tekemään tilinpäätökseen teknisiä korjauksia ennen
kaupunginvaltuuston käsittelyä ja
6. esittää tilinpäätöksen valtuuston hyväksyttäväksi tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.

Henkilöstöraportti 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee liitteenä olevan henkilöstöraportin vuodelta 2023 tiedokseen.

Nokian kaupungin hyvinvointitilinpäätös 2023

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hyvinvointitilinpäätöksen 2023.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2024 – 2026.

Kaupunginvaltuuston 18.3.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti todeta,

1. että kaupunginvaltuuston päätökset 18.3.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne
eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Valtuutettu Jari Tuomisen ja Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite selvitystyöstä, Nokian kaupungin omistamien nykyisten ja uusien urheilutilojen tai osan urheilutiloista yhtiöittämistä kaupungin 100 % omistamaan osakeyhtiöön

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen konsernipalveluiden valmisteltavaksi syyskuu 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat