Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.10.2022


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 24.10. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 28.10.

Valmiussuunnitelmien ja jatkuvuudenhallintasuunnitelmien hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä varautumisen asiakirjat litteiden mukaisesti

2. merkitä tiedoksi valmiussuunnitelman yleisen osan liitteenä olevan kokonaisturvallisuuden sanaston 2017, kaupungin organisaatiokaavion 1.1.2022, kriisiviestintäohjeen 7.3.2022 ja kriisitilanteen huoneentaulu

3. oikeuttaa valmiushenkilön päivittämään tarvittaessa valmiussuunnitelmiin sisältyviä vastuuhenkilöitä ja heidän yhteystietojansa sekä tekemään teknisluonteisia korjauksia suunnitelmiin

4. oikeuttaa jatkuvuudenhallinnan vastuuhenkilön päivittämään tarvittaessa jatkuvuudenhallintasuunnitelmiin sisältyviä vastuuhenkilöitä ja heidän yhteystietojansa sekä tekemään teknisluonteisia korjauksia suunnitelmiin

5. toimittaa varautumisen asiakirjat lautakunnille tiedoksi ja huomioon otettavaksi.

Nokian palloiluhalli -hanke, kokonaisurakoitsijan valinnasta päättäminen

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Skanska Talonrakennus Oy:n ja Peab Oy:n tarjoukset suljetaan tarjouskilpailusta edellä selosteessa mainituin perusteluin
2. palloiluhallin kokonaisurakan toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt Aki Hyrkkönen Oy
3. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
4. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken
5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025, kilpailutus, osat 7 – 8, tarjouksen hylkääminen

Kaupunginhallitus päätti, että Pirkanmaan viher- ja ympäristöpalvelut Oy:n tarjous hylätään kohdassa 2 mainittujen osien 7 ja 8 tarjouskilpailussa, johtuen Pirkanmaan viher- ja ympäristöpalvelut Oy:n ilmoituksesta vetäytyä tarjouskilpailusta.

Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025, kilpailutus, osa 5

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupungin hankinnan ”NOK/172/02.10/2022 Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025” OSAN 5 talvikunnossapito hankitaan seuraavasti seuraavilta palveluntuottajilta:
OSA 5 Kiinteistöjen talvikunnossapito: Pohjoinen 1
1. Pääpalveluntuottaja: Pirkanmaan Viher- ja ympäristöpalvelu Oy
2. Varapalveluntuottaja: Janne Siuvo

että sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella.

Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025, kilpailutus, osa 6

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupungin hankinnan ”NOK/172/02.10/2022 Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025” OSAN 6 talvikunnossapito hankitaan seuraavasti seuraavilta Palveluntuottajilta:
OSA 6 Kiinteistöjen talvikunnossapito: Pohjoinen 2
1. Pääpalveluntuottaja: Pirkanmaan Viher- ja ympäristöpalvelu Oy
2. Varapalveluntuottaja: Kiinteistöhuolto Lamminsivu Oy

että sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella.

Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025, kilpailutus, osa 7

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupungin hankinnan ”NOK/172/02.10/2022 Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025” OSAN 7 talvikunnossapito hankitaan seuraavasti seuraavilta Palveluntuottajilta:
OSA 7 Kiinteistöjen talvikunnossapito: Etelä 1
1. Pääpalveluntuottaja: Janne Siuvo
2. Varapalveluntuottaja: Kiinteistöhuolto Lamminsivu Oy

että sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella.

Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025, kilpailutus, osa 8

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian kaupungin hankinnan ”NOK/172/02.10/2022 Nokian kaupungin talvikunnossapito 2022-2024 + optiokausi 2025” OSAN 8 talvikunnossapito hankitaan seuraavasti seuraavilta Palveluntuottajilta:
OSA 8 Kiinteistöjen talvikunnossapito: Etelä 2
1. Pääpalveluntuottaja: Janne Siuvo
2. Varapalveluntuottaja: Kiinteistöhuolto Lamminsivu Oy

että sopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoituksella.

Kaupunginhallituksen ratkaisuvallan siirtäminen etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevissa asioissa

Kaupunginhallitus päätti, että maankäyttöjohtajan päätettäväksi siirretään sen ratkaiseminen, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan kiinteistön kaupassa.

Kaupunkikamerajärjestelmän suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa koskevan sopimuksen tekeminen

Kaupunginhallitus päätti

1. tehdä Sisä-Suomen poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen kanssa sopimuksen teknisestä valvonnasta liitteenä olevan sopimusmallin mukaisesti ja

2. oikeuttaa hallintojohtajan täydentämään sopimukseen tiedot kameroidenmäärästä, kaupungin vastuuhenkilöistä ja yhteyshenkilöistä sekä tekemään tarvittaessa sopimukseen teknisluonteisia ja muita vähäisiä muutoksia.

Kaupunginvaltuuston kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen vuonna 2023

Kaupunginhallitus päätti, esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

1. pitää vuonna 2023 kokouksensa

klo 18
13.2.
20.3.
15.5. (toimielinvalinnat)
12.6. (tilinpäätös)
11.9.
9.10.
13.11. (veroprosentit)

klo 10
11.12. (talousarvio)

2. todeta, että kokousta edeltävänä maanantaina pidetään valtuustoinfo klo 18 ja mikäli se sattuu olemaan pyhäpäivä, valtuustoinfo pidetään seuraavana arkipäivänä.

3. että valtuuston tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Nokian kaupunkikonsernissa liitteen mukaisesti.

Talouden kuukausikatsaus 9/2022

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen syyskuulta 2022.

Kaupunginvaltuuston 10.10.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 10.10.2022 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Varavaltuutettu Timo Lehtosen ym. valtuustoaloite perheen varhaiskasvatusmaksun kohtuullistamisesta silloin, kun maksun perusteena olevat perheen tulotiedot on toimitettu myöhässä ja tästä on seurannut maksun määrääminen ylimmän maksuluokan mukaan

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Valtuutettu Jari Tuomisen ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite yrittäjille tarkoitetusta verkostoitumistilasta ja työryhmän asettamisesta asian selvittämiseksi

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen kaupunkikehityspalveluiden ja elinkeinopoliittisen ryhmän valmisteltavaksi maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Valtuutettu Jari Tuomisen ja kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite Nokialla järjestettävien tapahtumien kaupallisen hyödyntämisen kehittämisestä sekä resurssoinnin ja organisoinnin toteuttamisesta, niin että Nokialle syntyy merkittävää tapahtumateollisuutta ja sitä kautta elinvoimaa, vaurautta ja hyvinvointia

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Valtuutettu Teresa Kvickin sekä Vasemmiston ja Vihreiden valtuustoryhmien valtuustoaloite koskien avantopaikan avaamista Vihnusjärvelle

Kaupunginhallitus päätti, että vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen siirretään talousarvion käsittelyn yhteyteen.

Varavaltuutettu Sami Karjalaisen, Nokian vihreä valtuustoryhmän ja vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloite kulttuuriympäristötiedon lisäämisestä ja kytkemisestä päätöksentekoon

Kaupunginhallitus päätti, että vastauksen antaminen valtuustoaloitteeseen siirretään talousarvion käsittelyn yhteyteen.

Nuorisovaltuuston edustajien valtuustoaloite lukihäiriön testaamisesta Nokialla

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisäpykälä: Palloiluhallin lisämäärärahaesitys

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto päättää myöntää Nokian palloiluhallihankkeelle lisämäärärahaa 2 630 000 euroa ja että määrärahan jaksottaminen taloussuunnitelmavuosille tarkennetaan vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat