Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.3.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 2.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 6.3.

Lausunnon antaminen malminetsintälupahakemuksesta, Nokia Metsäkylä 1, Sotkamo Silver Oy

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti lausuntonaan, että 150 metrin etäisyydellä alueesta sijaitsee viisi asuinrakennusten pihapiiriä. Alueen ympäristössä on maataloutta ja sen liitännäistoimintaa.

Pinsiön-Matalusjokeen sivuhaaroineen ei saa toiminnan seurauksena päätyä kiintoainesta eikä puron luonnontila tai jokihelmisimpukan tai purotaimenen elinolosuhteet muutoin heikentyä.  Hankkeen Natura-arvioinnin tarvearviointia varten on oltava yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Lausunnon antaminen sisäasianministeriölle koskien pelastustoimen alueiden muuttamista vastaamaan maakuntajakoa

Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan ilmoittaa, ettei sillä ole huomautettavaa Kuhmoisten kunnan siirtämisestä Pirkanmaan pelastuslaitoksen alueeseen.

Asiakkaan asema ja oikeudet 2019, sosiaaliasiamiehen selvitys

Kaupunginhallitus päätti merkitä perusturvalautakunnan yhteenvedon tiedoksi.

Säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma vuosille 2020 – 2022

Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti

1. hyväksyä 2020 talousarvioon ja vuosien 2020 – 2022 taloussuunnitelmaan sisältyvän säästö- ja tulonmuodostussuunnitelman toimenpiteet ja määrärahojen kohdennukset liitteen mukaisesti kuitenkin muutettuna siten, että Ikinäätä-ohjelman määrärahoja ei vuonna 2020 pienennetä ja vuonna 2021 ja 2022 määrärahoja pienennetään 7 000 eurolla, ja velvoittaa palvelualueita järjestämään toiminnan siten, että kukin palvelualue pysyy annetussa toimintakatteessa, ja velvoittaa palvelualueita järjestämään toiminnan siten, että kukin palvelualue pysyy annetussa toimintakatteessa ja

2. todeta, että kunta-alan työehtosopimusneuvotteluiden päätyttyä ratkaistaan erikseen toimenpiteet, joita mahdollisesti vielä lisäksi tarvitaan huomioiden sekä tehdyt palkkaratkaisut että sen hetkinen talousarvion toteuma ja tulosennuste

3. todeta, että säästö- ja tulonmuodostussuunnitelma saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi sekä hyväksyttäväksi tuntijaon määrärahojen pienentämisen osalta ja

4. todeta, että valtuuston koon pienentäminen kuuluu valtuuston toimivaltaan, ja se saatetaan erillisen valmistelun jälkeen valtuuston päätettäväksi.

Osavuosikatsaus 1-12/2019

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Sopimus yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa, sopimuksen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että valtuusto hyväksyy sopimuksen yhteisestä toimielimestä ammatillisen koulutuksen viranomaistehtävien hoitamisessa liitteen mukaisesti.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat