Kaupunginhallituksen päätöksiä 19.6.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 19.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 22.6.

Kaupunginjohtajan sijainen ajalla 17. – 23.7.2023

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginjohtajan sijaisena ajalla 17. – 23.7.2023 toimii henkilöstöjohtaja Pirjo Virtanen.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen lautakuntiin toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajansa ja heille henkilökohtaisen varaedustajan sivistyslautakuntaan, kaupunkikehityslautakuntaan sekä rakennus- ja ympäristölautakuntaan kaupunginhallituksen toimikauden 1.6.2023 – 31.5.2025 ajaksi seuraavasti:

Kaupunkikehityslautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Juha Toivainen Anneli Lehtonen

Sivistyslautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Jari Tuominen Piila Paalanen

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Edustaja: Varaedustaja:
Kaisa Räsänen Teresa Kvick

Kaupunginhallituksen työnantajaedustajien mahdollinen nimeäminen pääsopimuksen mukaisiin paikallisneuvotteluihin toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti olla nimeämättä kaupunginhallituksen jäseniä pääsopimuksen mukaisiin paikallisneuvotteluissa kaupunginhallituksen toimikauden 1.6.2023 – 31.5.2025 ajaksi.

Sisäisen tarkastuksen toimikunnan asettaminen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa sisäisen tarkastuksen toimikunnan toimikaudekseen
2. nimetä toimikunnan jäseneksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan, tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, kaupunginjohtajan sekä ostopalvelun sisäisen tarkastajan
3. nimetä toimikunnan puheenpuheenjohtajaksi kaupunginjohtajan
4. nimetä toimikunnan sihteeriksi erityisasiantuntijan.

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa vammaisneuvoston toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025
2. valita vammaisneuvostoon edellä selosteessa esitettyjen vammaisyhdistysten esityksen mukaisesti kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
3. nimetä lisäksi vammaisneuvostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

Varsinainen jäsen: Henkilökohtainen varajäsen:
Tanja Hakala (SDP) Heini Koski-Säntti (SDP)
Kari Saarinen (PS) Eija Salin (PS)
Eleanora Mäkinen (VAS) Vesa Jormanainen (VAS)

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa vanhusneuvoston toimikaudeksi 1.6.2023 – 31.5.2025
2. valita vanhusneuvostoon edellä selosteessa esitetyn mukaisesti jäsenet ja heille henkilökohtaiset.

Vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kokouspalkkiot 1.8.2023 alkaen

Kaupunginhallitus päätti

1. että vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston edustajalle maksetaan hallintosäännön 170 §:n mukainen toimikunnan kokouspalkkio neuvoston kokouksesta sekä osallistumisesta kutsuttuna kaupungin toimielimen kokoukseen tai seminaariin
2. todeta, että vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle maksetaan 200 euron erillistä vuosipalkkiota kaupunginhallituksen aiemmin tekemien 23.8.2021 § 259 ja § 260 päätösten mukaisesti
3. että päätös tulee voimaan 1.8.2023 alkaen.

Kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2023 kutsuntoihin

Kaupunginhallitus päätti valita neljä (4) jäsentä ja sekä neljä (4) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin vuonna 2023 seuraavasti:

Jäsenet:
Timo Sokka (KOK)
Matti Haapala (VAS)
Riikka Puntalo (SDP)
Tuomo Isokangas (PS)

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Sari Suomi (KOK)
2. Kimmo Lamminsivu (VAS)
3. Mika Laakso (SDP)
4. Eija Salin (PS)

Elinkeinopoliittisen työryhmän nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. että luottamushenkilöistä ryhmään nimetään luottamustoimiaseman perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunkikehityslautakunnan puheenjohtaja kaupunginhallituksen toimikaudeksi
2. että viranhaltijaedustajiksi ryhmään nimetään kaupunginjohtaja, kaupunkikehitysjohtaja ja elinkeinojohtaja, joka toimii myös ryhmän sihteerinä
3. samalla todeta Nokian Yrittäjät ry:n ryhmään nimeämät neljä jäsentä ja heille kaksi varajäsentä
4. lisäksi ilmoittaa Tampereen Kauppakamarille, että sillä on mahdollisuus nimetä 1 – 2 edustajaansa ryhmään.

Strategisen yleiskaavatyön ohjausryhmän nimeäminen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa strategisen yleiskaavatyön ohjausryhmän toimikaudekseen
2. nimetä ryhmään jäseneksi Aku Kankaanpään, Esa Alanteen ja Matti Salinin ja sen lisäksi pyytää kaupunkikehityslautakuntaa nimeämään ryhmään kaksi (2) jäsentä
3. nimetä ryhmään viranhaltijoista kaupunginjohtajan, kaupunkikehitysjohtajan, maankäyttöjohtajan ja kaavoitusarkkitehdin
4. ohjeistaa ohjausryhmää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämisessä.

Uimahallin suunnittelutoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa toimikaudekseen uimahallin suunnittelutoimikunnan, ja valita siihen jäseneksi Johanna Ahvenvaaran, Raisa Ojalan, Juha Toivaisen, Timo Lehtosen ja Teresa Kvickin
2. nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi Juha Toivaisen ja varapuheenjohtajaksi Raisa Ojalan sekä
3. että toimikunnan esittelijänä toimii nyt alkavassa hankeselvitysvaiheessa tilapalvelujohtaja
4. että toimikunnan pysyviä asiantuntijajäseniä ovat liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie, sivistysjohtaja Mika Seppänen, tilapalvelujohtaja Kirsi Maijala ja talousjohtaja Mikko Koskela
5. todeta, että toimikunta päättää muiden asiantuntijoiden kuulemisista harkintansa mukaisesti
6. että toimikunnan tehtävänä on vastata uimahallin hankesuunnitelman laatimisesta ja esittämisestä päätöksentekoon 30.9.2023 mennessä ja
7. todeta, että tällä päätöksellä kaupunginhallitus ei edelleen delegoi hallintosäännön mukaista päätösvaltaansa suunnitelmien hyväksymisestä toimikunnalle.

Toimielinten puheenjohtajatoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa toimielinten puheenjohtajatoimikunnan toimikaudeksi 2023 – 2025
2. toimikunnan tehtävänä on käydä vuoropuhelua ja koordinoida kaupungin taloussuunnitteluun liittyvää poliittista päätöksentekoa hyvissä ajoin ennen toimielinten päätöksentekoa sekä kehittää poliittista päätöksentekoprosessia kaupungin eri toimielimissä
3. että toimikunnan jäseniä ovat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kaupunkikehityslautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan, sivistyslautakunnan sekä tarkastuslautakunnan puheenjohtajat
4. että toimikunnan jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajaksi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan
5. että toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin
6. että toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita
7. että lautakunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen
8. että toimikunta voi kokoontua enintään 4 kertaa vuodessa sekä
9. todeta, että toimikunnan kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että kokouksesta laaditaan muistio.

Valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan asettaminen toimikaudelle 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti

1. asettaa valtuustoryhmien puheenjohtajatoimikunnan toimikaudeksi 2023- 2025
2. toimikunnan tehtävänä on käydä vuoropuhelua poliittisista linjauksista sekä linjausten yhteensovittamisesta merkittävissä ja laaja-alaisissa asioissa ennakoivasti hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa
3. että toimikunnan jäseniä ovat valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajat
4. että toimikunnan jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajaksi Teresa Kvickin.
5. että toimikunta valitsee keskuudestaan sihteerin
6. että toimikunta voi kuulla tarvittaessa asiantuntijoita
7. että valtuustoryhmän, kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen puheenjohtajan ollessa estyneenä, varapuheenjohtaja voi osallistua kokoukseen
8. että toimikunta voi kokoontua enintään 4 kertaa vuodessa sekä
9. todeta, että toimikunnan kokouspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että kokouksesta laaditaan muistio.

Kaupunginvaltuuston 12.6.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 12.6.2023 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2023-2024

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus hyväksyy tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosille 2023–2024.

Nokian kaupungin henkilöstöetuutena mahdollistettavien työsuhdepolkupyörien ja -sähköpolkupyörien leasingrahoitus ja siihen liittyvät palvelut

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Nokian kaupunki ottaa käyttöön työsuhdepolkupyörän henkilöstöetuuden, jonka palveluntuottajaksi KuHa on kilpailuttanut Etufillari Oy:n
2. mahdollisen optiokauden käytöstä sovitaan erikseen KuHan ja Etufillarin kesken 6 kk ennen sopimuskauden päättymistä
3. oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntakohtaisen sopimuksen, kun polkupyöräetupolitiikka ja palkkahallinnon käytännöt on saatu selvitettyä.

Palkalliset koulutukset

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä ohjeen palkallisista koulutuksista ja
2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään ohjeeseen teknisiä tarkennuksia.

Joukkuevoimistelun EM-kilpailuissa menestyneiden nokialaisten urheilijoiden palkitseminen

Kaupunginhallitus päätti palkita nokialaiset joukkuevoimistelun EM-kultamitalistit Adaliina Niinisen ja Iinu Häkkisen 500 € henkilökohtaisilla stipendeillä sekä nuorten sarjassa EM-kultamitalistit Serafiina Niinisen, Minttu Mikkolan ja Lilja Peurakosken 250 € henkilökohtaisella stipendillä.

TE-palvelu-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus ja TE-palveluiden järjestämismalli Pirkanmaalla

Kaupunginhallitus päätti, että

1. TE-palvelujen järjestämismallia valmistellaan Pirkanmaan yhteisen työllisyysalueen mukaisesti siten, että Tampere toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana
2. työllisyysalueen valmistelua jatketaan liitteessä todettujen Pirkanmaan yhteisen työllisyysalueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen periaatteiden mukaisesti
3. TE-palvelu-uudistuksen valmistelun tilanne merkitään tiedoksi.

Kiinteistö Oy Tuuliharjunkadun Pysäköinnin osakkeiden 57-81 myyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. että Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinnin osakkeet nrot 57-81 myydään As Oy Nokian Pirkkalaistorin Piccololle liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin,
2. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan tekemään kauppakirjaan vähäisiä korjauksia ja muutoksia kaupan täytäntöönpanon niin vaatiessa sekä allekirjoittamaan kauppakirjan ja huolehtimaan muista kaupan täytäntöönpanon vaatimista seikoista, ja
3. valtuuttaa kaupunkikehitysjohtajan maksamaan sovitusta kauppahinnasta päältä Kiinteistö Oy Tuuliharjun Pysäköinnin tilille osakkeisiin nrot 57-81 kohdistuvan velkaosuuden yhtiön kaupantekohetkeen päiväämän velkaosuuserittelyn mukaisesti.

Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2024

Kaupunginhallitus päätti esittää lausuntonaan alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle, ettei sillä ole huomautettavaa talousarvioesityksestä vuodelle 2024.

Lausunto Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti antaa edellä olevan vastauksen Pirkanmaan liitolle Nokian kaupungin lausuntona.

Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 2025 – 2026 laadintaohje

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä ja asettaa liitteen mukaiset ohjeet, taloudelliset tavoitteet ja tulo- ja menokehyksen vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2024 – 2026 taloussuunnitelman laadinnassa noudatettaviksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset tulo- ja menokehykseen veroennusteista tai ennakollisista valtionosuuslaskelmista saatavien lisätietojen niin edellyttäessä.

Talouden kuukausikatsaus 5/2023

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen toukokuulta 2023.

Muutosesitys kalustoleasinghankintoihin vuodelle 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutoksen konsernipalveluiden käyttösuunnitelmaan siten, että yhden pakettiauton ja yhden avolavapakettiauton hankinta vaihdetaan yhden suuremman kokoluokan avolavapakettiauton hankinnaksi.

Varhaiskasvatuksen toiminnan laajentaminen ja yksikön sijainnista päättäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä tilapalveluiden käyttötaloussuunnitelman muutoksen kustannusarvioesitysten mukaisesti
2. esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää 300 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2023 varhaiskasvatuksen tulosalueelle
3. että pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään tämän asian osalta kokouksessa.

Lisätilan vuokraaminen Nokian Vuokrakodeilta Pinsiöntie 26 sijaitsevasta päiväkotikiinteistöstä

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Pinsiöntie 26 vuokrasopimuksen
2. valtuuttaa tilapalvelujohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään tarvittaessa vuokrasopimukseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Vuokrasopimus Nokian Talviuimarit ry:n kanssa

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Nokian Talviuimarit ry:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen siten, että sopimukseen lisätään seuraava kohta: ”Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä aiemmin tehdyt sopimukset, jotka koskevat Halkoniemen rakennuksia.”
2. valtuuttaa tilapalvelujohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään tarvittaessa vuokrasopimukseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Vuokrasopimus Siuro-seura ry:n kanssa, Knuutila

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä Siuro-seura ry:n kanssa tehtävän vuokrasopimuksen siten, että sopimukseen lisätään seuraava kohta: ”Tämä vuokrasopimus korvaa osapuolten välillä aiemmin tehdyt sopimukset, jotka koskevat Knuutilan kartanoa.”
2. valtuuttaa talousjohtajan tai hänen sijaisensa allekirjoittamaan vuokrasopimuksen ja tekemään tarvittaessa vuokrasopimukseen vähäisiä teknisiä tarkennuksia.

Nokian kaupungin kiinteistöjen vartiointipalvelun hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Nokian kaupungin kiinteistöjen vartiointipalveluiden palveluntuottajaksi valitaan 247 Hämeen Turvapalvelu Oy
2. valitun palveluntuottajan sekä Nokian kaupungin välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimus, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §)
3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valitun palveluntuottajan sekä Nokian kaupungin välillä
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Tilapalveluiden maanrakennustöiden hankinta 2023 – 2025

Kaupunginhallitus päätti, että

1. maanrakennustöiden hankinnan palveluntuottajiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneet Pimara Maanrakennus Oy, ML-Urakat Oy, Pirkan Kaivuu ja Kuljetus Oy sekä Kaskenoja Oy
2. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
3. hankintasopimukset syntyvät vasta sopimusten allekirjoittamisella palveluntuottajien ja Nokian kaupungin kesken
4. talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan tilapalveluiden laatimat hankintasopimukset, sekä
5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu, pää- ja arkkitehtisuunnittelu vaativa/poikkeuksellisen vaativa

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 1 Pää- ja arkkitehtisuunnittelu (vaativa/poikkeuksellisen vaativa) ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

1. Arkkitehtitoimisto Küttner Ky, vertailuhinta 88,80 EUR
2. Rejlers Finland Oy, vertailuhinta 105,00 EUR
3. Arkkitehdit LSV Oy, vertailuhinta 108,00 EUR
4. AFRY Buildings Finland Oy, vertailuhinta 109,00 EUR
5. BST-Arkkitehdit Oy, vertailuhinta 112,00 EUR

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §)

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu, hylkäys osa 2 rakennesuunnittelu

Kaupunginhallitus päätti, että

1. hankinnan tarjouskilpailun osassa 2 ”Rakennesuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut” tarjouksen jättäneen tarjoajan Suunnittelu Teräsmaa Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

2. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu rakennesuunnittelu

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 2 ”Rakennesuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut” valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

1. Sweco Finland Oy, vertailuhinta 104,00 EUR
2. Ideastructura Oy, vertailuhinta 105,00 EUR
3. AFRY Buildings Finland Oy, vertailuhinta 109,00 EUR
4. FCG Finnish Consulting Group Oy, vertailuhinta 115,00 EUR
5. Sitowise Oy, vertailuhinta 115,00 EUR

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §).

3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä.

4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu osa 3 LVIA-suunnittelu

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 3 ”LVIA-suunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut” valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

1. LVI-insinööritoimisto Vahvacon Oy, vertailuhinta 97,70 EUR
2. Rejlers Finland Oy, vertailuhinta 105,00 EUR
3. Sitowise Oy, vertailuhinta 110,00 EUR
4. AFRY Buildings Finland Oy, vertailuhinta 112,00 EUR
5. FCG Finnish Consulting Group Oy, vertailuhinta 115,00 EUR

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §).
3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä.
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Suunnittelukonsulttipalvelu, osa 4 sähkösuunnittelu

Kaupunginhallitus päätti, että

1. palveluntuottajiksi hankinnan osaan 4 ”Sähkösuunnittelu ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut” valitaan seuraavat Palveluntuottajat:

1. Karawatski Oy, vertailuhinta 88,00 EUR
2. ALTEN Finland Oy, vertailuhinta 91,00 EUR
3. Sähkötekniikka Oy Kari Sirén, vertailuhinta 99,00 EUR
4. AFRY Buildings Finland Oy, vertailuhinta 102,00 EUR
5. Rejlers Finland Oy, vertailuhinta 105,00 EUR

2. valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä tullaan allekirjoittamaan hankintasopimukset, kun 14 pv on kulunut tämän päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksisaannista (Hankintalaki 129 §).
3. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella valittujen Palveluntuottajien sekä Nokian kaupungin ja Nokian Vuokrakodit Oy:n välillä.
4. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koulunkäynnin ohjaajien lomautusten välttämisen, sekä selvittäminen mahdollisen resurssin käyttöön koululaisten mielekkään loma-ajan ohjaamiseen sekä niin sanottuun puistoruokailuun kesäajalle

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi vuoden 2025 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite rintamaveteraanitunnuksen omaavien lyhytaikaisen hoivan mahdollistamisesta/jatkamisesta

Kaupunginhallitus päätti

1. vastauksena valtuustoaloitteeseen todeta, että aloitteessa tarkoitettu rintamaveteraanien intervallihoidon järjestäminen ei kuulu kuntalain 7 §:ssä säädettyihin kunnan tehtäviin ja kunnan toimialaan eikä kaupunki sen vuoksi voi ryhtyä järjestämään kyseistä palvelua
2. lähettää valtuustoaloitteen ja siihen kaupunginhallituksen päätöksellä annetun vastauksen tiedoksi ja harkittavaksi Pirkanmaan hyvinvointialueelle
3. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen valtuustoaloitteeseen annettuna vastauksena ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Valtuutettu Kaisa Räsäsen, Nokian Vihreä valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite vähemmistöjen oikeudesta liputtaa Nokialla juhlapäivinään

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-2 hyväksyä Kaisa Räsäsen muutosehdotuksen ja päätti, että

1. että vähemmistöjen liputuspäivinä liputetaan kirjasto- ja kulttuuritalon edustalla olevassa lipputangossa seuraavasti:
– saamelaisten kansallispäivänä liputetaan saamelaisten lipulla
– romanien kansallispäivänä liputetaan romaanien lipulla
– Nokian Pride -päivänä liputetaan pride-lipulla
2. pitää muutoin 20.6.2022 § 196 tekemänsä päätöksen liputtamisesta voimassa kuitenkin siten tarkennettuna, että saamelaisten ja romanien kansallispäivinä liputetaan vain kirjasto- ja kulttuuritalo Virran lipputangossa
3. todeta, että Nokian kaupunki toteuttaa hallinnossaan ja palveluissaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteita.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen valtuustoaloitteeseen annettuna vastauksena ja toteaa, että aloite ei
anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat