Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.5.2020


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 18.5. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 22.5.

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus 2020 – 2023, luonnos

Kaupunginhallitus päätti käydä keskustelun valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen 2020 – 2023 luonnoksesta.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tuesta

Kaupunginhallitus päätti antaa lakiehdotuksesta seuraavan lausunnon:

Kuntien osallistuminen kustannuksiin säädettäisiin vapaaehtoiseksi. Kunnan alueelle ei kuitenkaan toteutettaisi laajakaistaverkkoa yhteiskunnan tuella, mikäli ao. kunta ei osallistu kustannuksiin. Kuntatalouden tilanne lähes koko Suomessa on huono, ja koronapandemia tilannetta edelleen merkittävästi huonontaa. Valtion tulisi pidättäytyä kaikesta lainsäädännöstä, missä lain sisällön toteuttaminen edellyttää tosiasiallisesti kunnan kustannusosuutta.

Lainvalmisteluasiakirjoissa oleva maininta siitä, että kunnan maksuosuuden voidaan katsoa sitouttavan kuntaa tehokkaasti hankkeen edistämiseen ja esim. lupien saamisen varmistamiseen on intentioltaan virheellinen. Kunnat toimivat elinvoima-asioissa aktiivisesti ja vastuullisesti kaikkien sidosryhmien kanssa myös ilman omaa kustannusosuutta.

Kuntien tehtävien normipuruista on puhuttu jo pitkään sangen kevyin tuloksin. Tälläkin lainsäädännöllä maakuntaliitoille säädetään toimintavelvoitteita. Laki-luonnoksen mukaisen kokonaisuuden tulisi olla hoidettavissa valtion omien aluetason yksiköiden toimesta.

Lakiesitykseen sisältyvä viiden miljoonan euron julkinen rahoitus vaikuttaa tavoitteeseen nähden riittämättömältä.

Vuoden 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuus ja kuntien kotikuntakorvauksen perusosa

Kaupunginhallitus päätti

1. tyytyä peruspalvelujen valtionosuuksia, kotikuntakorvauksia ja opetustoimen muuta rahoitusta koskeviin päätöksiin vuodelle 2020

2. että muutokset valtionosuuksissa huomioidaan vuoden aikana mahdollisesti tehtävän muutostalousarvion yhteydessä.

Talouden kuukausikatsaus 4/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen huhtikuulta 2020.

Osavuosikatsaus 1-3/2020

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen sekä esittää sen edelleen tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kaupunginvaltuustolle.

Yhteistoimintaneuvottelujen aloittaminen Nokian kaupungissa

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 7-2 kaupunginjohtajan päätösehdotuksen mukaisesti, että Nokian kaupungissa käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut kahden (2) miljoonan euron säästöjen aikaansaamiseksi kuluvan vuoden aikana.  Myöhemmin laadittavan talousohjelman edellyttämistä muista neuvotteluista päätetään erikseen.

Nokian Jäähalli Oy:n hakemus lainan lyhennysohjelman muutoksesta

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Nokian Jäähalli Oy:n luoton 18545/16 lyhennysohjelman muutoksen siten, että lainan seuraava lyhennyserä siirretään laina-ajan loppuun kasvattaen lainan viimeistä lyhennyserää ja oikeuttaa talousjohtajan allekirjoittamaan tarvittavat lainan muutosasiakirjat.

Nokian terveyskeskuksen purku-urakka

Asia poistettiin kokouksen esityslistalta.

Kaupunginvaltuuston 11.5.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti

1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 11.5.2020 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja

2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle koronapandemian aikaisesta perus-, avo- ja ennaltaehkäisevien palveluiden alasajosta

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi, että

-kaupunginjohtaja on lähettänyt kirjallisen kysymyksen perusturvajohtajan valmisteltavaksi siten, että vastaus tulee perusturvalautakunnan kautta kaupunginhallitukselle, ja että vastauksen valmistelu on lisäksi 13.5.2020 annettu muiden palvelualuejohtajien tehtäväksi;

-kaupunginhallitus päättää vastauksestaan kirjalliseen kysymykseen kokouksessaan 25.5.2020, ja että asia käsitellään kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.6.2020.

Eron myöntäminen Susanna Pekkolalle vammaisneuvoston jäsenen tehtävästä sekä uuden jäsenen nimeäminen

Kaupunginhallitus päätti

1.  myöntää eron Susanna Pekkolalle vammaisneuvoston jäsenen tehtävästä

2. valita vammaisneuvoston uudeksi jäseneksi Tuula Kallio-Bezemerin Susanna Pekkolan tilalle vammaisneuvoston jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Varavaltuutettu Susanna Pekkolan vaalikelpoisuuden menettäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa varavaltuutettu Susanna Pekkolan menettäneen vaalikelpoisuutensa kaupunginvaltuuston varavaltuutetun tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi ja

2. toteaa Susanna Pekkolan luottamustoimen kaupunginvaltuuston varavaltuutettuna päättyneen.

Valtuutettu Pauli Schadrinin valtuustoaloite äänestysalueiden tarkastamisesta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että mikäli kaupunkirakenteen muutokset ja alueiden väestöennusteet antavat aihetta, äänestysaluejakoa tarkastellaan myöhemmin erikseen sekä

2. toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

Koronaviruspandemian tilannekuva

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginjohtajan koronaviruspandemiasta antaman tilannekuvan.

Lisätietoa
Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat