Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.6.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 17.6. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 20.6.

Kunnan edustajien nimeäminen vuoden 2024 kutsuntoihin

Kaupunginhallitus päätti valita neljä (4) jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan ja kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin vuonna 2024
seuraavasti:

Jäsenet:
Timo Sokka (KOK)
Marja-Leena Torkki (VAS)
Mika Laakso (SDP)
Tuomo Isokangas (PS)

Varajäsenet sijaantulojärjestyksessä:
1. Sari Suomi (KOK)
2. Kimmo Lamminsivu (VAS)
3. Riikka Puntalo (SDP)
4. Eija Salin (PS)

Lausunto alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2025

Kaupunginhallitus päätti antaa alueelliselle jätehuoltoviranomaiselle seuraavan lausunnon:
Kaupunginhallitus kiinnittää jätehuoltoviranomaisen huomiota kuntatalouden yleiseen ja nopeaan heikentymiseen, minkä johdosta kunnissa laajasti laaditaan erilaisia talouden tasapaino-ohjelmia. Alueellisen jätehuoltoviranomaisen toimintaedellytyksiä on tuettu merkittävillä toimintamenojen prosentuaalisilla vuosittaisilla kasvuilla viime vuosina. Vaikka viimevuosien toimintamenojen kasvusta osa selittyykin tehtävien laajentumisella, ei aikaisempi menokehitys voi trendinomaisesti johtaa jatkuvaan vastaavaan menojen kasvuun. Ensi vuodelle esitetty 9 % toimintamenojen kasvu (vuoden 2024 talousarvioon verrattuna) ylittää selkeästi yleisen kustannustason nousun, ja kuntien kantokyvyn sekä kuntien muun toiminnan saaman talouden kehyksen. Edellä olevan johdosta kaupunginhallitus katsoo, että talousarvioesityksen toimintamenojen kasvua on hillittävä.

Perillisittä 4.5.2022 kuolleen henkilön omaisuuden hakeminen kaupungille

Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi Valtiokonttorin päätöksen 7.6.2024
2. tyytyä päätökseen.

Puuterminaalialueen kiinteistöjen myynti, Tampereen Energia Oy

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan kauppakirjan.

Nokian palloiluareenan siivouspalvelu

Kaupunginhallitus päätti, että Nokian palloiluareenan siivouspalvelu hankitaan Palmia Oy:ltä 24 kuukauden sopimuskaudeksi, jota on mahdollista jatkaa kahdella 12 kuukauden mittaisella optiokaudella. Suunniteltu sopimuksen alkamisajankohta on 1.9.2024.

Vihnusaseman purku-urakka

Kaupunginhallitus päätti, että

1. Maansiirto Harry Mäkelä Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena
2. Vihnusaseman purku-urakka tilataan Abruzzi Oy:ltä (1477753-1) purku-urakan kokonaishinnan ollessa 212 000,00 euroa.
3. optiohintaisena tarjottu urakkaosa julkisivutiilien ehjänä purusta hyväksytään. Optiohintaisen urakkaosuuden kustannus on 42 000,00 euroa.
4. kansallisen kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja
valitusosoituksentiedoksi
5. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken
6. sopimuksen allekirjoittajana toimii talousjohtaja Mikko Koskela Nokian kaupungin puolesta
7. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Nokian Vesi Oy:n luottolimiitin määräaikainen nostaminen

Kaupunginhallitus päätti myöntää Nokian Vesi Oy:lle konsernitilin luottolimiitin enintään 5 000 000 euroa 31.12.2024 saakka, jonka jälkeen limiitti on 3 000 000 euroa 31.12.2026 saakka. Tämän jälkeen limiitti on 1 000 000 euroa toistaiseksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 31.5.2024 asemakaavan muutosta koskevassa asiassa, Nokian satama ja kylpyläalue

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 31.5.2024.

Kaupunginvaltuuston 10.6.2024 tekemien päätösten täytäntöönpano

Kaupunginhallitus päätti
1. todeta, että kaupunginvaltuuston päätökset 10.6.2024 ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, ne eivät ylitä valtuuston toimivaltaa, eivätkä ole muuten lainvastaisia ja
2. että päätökset pannaan täytäntöön.

Talouden kuukausikatsaus 5/2024

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi talouden kuukausikatsauksen toukokuulta 2024.

Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026 – 2027 laadintaohje

Kaupunginhallitus päätti
1. hyväksyä ja asettaa liitteen mukaiset ohjeet, taloudelliset tavoitteet ja tulo- ja menokehyksen vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025 – 2027 taloussuunnitelman laadinnassa noudatettaviksi
2. oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään tarvittavat tarkennukset tulo- ja menokehykseen
veroennusteista tai ennakollisista valtionosuuslaskelmista saatavien lisätietojen niin edellyttäessä.

Valtuutettu Kaisu Paloheimon ym. valtuustoaloite kännyköiden käytön pelisääntöjen luomiseksi Nokian peruskouluihin

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyspalveluiden valmisteltavaksi marraskuu 2024 loppuun mennessä.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat