Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.4.2023


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 17.4. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 20.4.

Kaupunginhallituksen työnantajaedustajien nimeäminen Nea Lehmussaaren tilalle

Kaupunginhallitus päätti nimetä Jari Tuomisen edustamaan työnantajaa laajennetussa yhteistoimintaryhmässä sekä pääsopimuksen mukaisissa paikallisneuvotteluissa kaupunginhallituksen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Yhteistyösopimus elinvoiman ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisestä

Kaupunginhallitus päätti

1. että Nokian kaupunki hyväksyy liitteenä olevan yhteistyösopimuksen ja valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä tekemään sopimukseen vähäisiä teknisiä muutoksia
2. että Nokian kaupunki nimeää sopimuksen tarkoittamaksi yhteyshenkilöksi elinkeinojohtaja Tiina Laakkosen.

Maankäyttö- ja luovutussopimus koskien kiinteistöjen 536-14-88-1, 536-14-88-2 ja 536-425-4-9 sekä osalla kiinteistöistä 536-14-9901-0, 536-14-9903-0 ja 536-14-9908-0 asemakaavan muuttamista

Kaupunginhallitus päätti aiemmasta päätöksestä poiketen hyväksyä liitteenä olevan, 29.8.2022 allekirjoitetun, maankäyttö- ja luovutussopimuksen.

Asemakaavan muutos 14. kaupunginosa, Nokian satama ja kylpyläalue

Kaupunginhallitus päätti

1. että kaava-alueella olevat kaupungin kerrostalotontit luovutetaan laatukilpailuna

2. esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 14. kaupunginosa, Nokian satama- ja kylpyläalueen kaavaehdotuksen siten muutettuna, että asemakaavaselostuksen luvusta 5.4. poistetaan tai muutetaan seuraavat kohdat:

– 2. kappaleesta poistetaan kohta ”Kyse on toteuttajan nauttimasta elinkeinotoiminnan vapaudesta”;

– 5. kappaleesta kohta ”Sitä ei haluttu tehdä koska haluttiin että tonttien myynnillä saadaan kustannettua alueen pilaantuneiden maiden puhdistaminen, alueen katujen ja teknisten verkostojen rakentaminen sekä osa VT 12 Emäkosken uuden sillan ja liittymäjärjestelyjen kaupungille aikanaan koituvista kustannuksista” muutetaan muotoon ”Sitä ei haluttu tehdä koska haluttiin että tonttien myynnillä saadaan kustannettua alueen pilaantuneiden maiden puhdistaminen sekä alueen katujen ja teknisten verkostojen rakentaminen”;

– 6. kappaleesta poistetaan kohta ” Yhteiskuntarauhan kannalta”;

– 7. kappale, mikä alkaa sanoilla ”Rakentamisen määrää ei kaupunkisuunnittelulla…” poistetaan kokonaan;

– 8. kappaleesta poistetaan ” Asiaa voisi lähestyä vielä kunnianhimoisemmin vain ottamalla toteuttamisvastuu kokonaan kaupungille. Se ei kuitenkaan kuulu kaupungin lakisääteisiin tehtäviin. Koska kaavahankkeessa ei ole vielä mukana toteuttamisesta vastaavia rakennusliikkeitä niin millä kaavamääräyksellä muuten rakennusliikkeet voitaisiin kaavavaiheessa sitouttamaan rakentamisen laatuun? Pitää voida luottaa, että tulevat tonttien ostajat näkevät myös alueen mahdollisuudet ja pyrkivät saamaan niistä mahdollisimman paljon irti, ja rakentavat riittävän laadukasta arkkitehtuuria saadakseen maksukykyisimmät asiakkaat ostamaan asuntoja”;

– kappaleet 12 – 17 poistetaan:

• ”Koska kaava-aineistossa ei ole aiemmin käsitelty niitä vaikutuksia mitä seuraa, jos kaavaehdotuksen mukaista kaupunkirakenteen muutosta ei toteuteta, nostetaan ne tässä esiin”
• ”Mikäli alue jää lopullisesti toteutumatta kaupunki menettää noin 150 000 000 € arvoisen rakentamisliikevaihdon toteutumisen Nokialle. Sen verran kaupungin elinvoimaisuutta jää toteutumatta”
• ”Pitkäniemen psykiatrinen osasto on siirtymässä ensi vuonna Tampereelle. Siirron aiheuttaman elinvoiman vähennyksen (häviää satoja työpaikkoja) korvaamiseksi Nokialla on syytä tehdä kaikki voitava, jolla menetyksen vaikutuksia on mahdollista lieventää”
• ”Hankkeen rakentuessa alueelle arvioidaan saatavan keskimääräistä veronmaksukykyisempiä asukkaita. Alueen väkiluku tulisi olemaan noin 2 % kaupungin väkiluvusta”
• ”Kaavan toteutuessa saadaan myös alue puhdistettua pilaantumisesta, jos ei toteudu niin kaupunki joutuu puhdistamaan omistamansa alueen kunnallisverosta keräämillään varoilla”
• ”VT 12 kehittämisen kaupungin maksuosuus joudutaan toteuttamaan kokonaan verovaroilla”.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat