Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.3.2024


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 11.3. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 14.3.

Kaavoituskatsaus 2024

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä kaavoituskatsauksen 2024
2. edellyttää, että kaupunkikehityspalveluissa laaditaan jatkossa kaavoituskatsaukselle liite, mikä sisältää tiedot asuntorakentamisen kaavavarannosta tonteittain ja kerrosalaltaan asuntotyypeittäin eriteltyinä
3. todeta, että vuoden 2024 osalta ko. tiedot raportoidaan kaupunginhallitukselle erillisenä asiakirjana elokuuhun 2024 mennessä.

Tytäryhtiöiden kevään yhtiökokoukset, mahdolliset ohjaukset yhtiökokousedustajalle

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Osallistuva budjetointi

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä asian selosteosassa esitetyt kriteerit ja periaatteet osallistuvalle budjetoinnille.

Nokian uuden uimahallin toteutussuunnitteluvaiheen ja rakentamis- ja takuuvaiheiden pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinnasta päättäminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hylätä tarjouspyynnön vastaisena yhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Art Michael Oy (1739749-7) ja Sillman Arkkitehtitoimisto Oy (1936126-0)
2. valita Uuden uimahallin toteutussuunnitteluvaiheen pää- ja arkkitehtisuunnittelijaksi Siren
Arkkitehdit Oy:n
3. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa voidaan tehdä sopimus aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi
4. hankintasopimus syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella urakoitsijan ja Nokian kaupungin kesken
5. pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Varikon LVIA-saneeraus

Kaupunginhallitus päätti, että

1. varikon LVIA-saneeraus tilataan ESP Tekniikka Oy:lta tarjouksen mukaisesti
2. talousjohtaja Mikko Koskela valtuutetaan allekirjoittamaan hankintasopimuksen mukainen
tilausvahvistus.

Strategisen yleiskaavatyön ohjausryhmän tehtävän laajentaminen

Kaupunginhallitus päätti

1. laajentaa strategisen yleiskaavatyön ohjausryhmän tehtävää haja-asutusalueen rakentamisen mitoitusperiaatteiden arviointiin ja mahdollisen esityksen tekemiseen kaupunkikehityslautakunnalle, ja edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle
2. nimetä ohjausryhmään aiemmin nimettyjen lisäksi johtavan rakennustarkastaja Petri Mäen.

Keskusvaalilautakunnan jäsen Kai Hupasen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden jäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Kai Hupasen menettäneen vaalikelpoisuutensa keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi
2. toteaa Kai Hupasen luottamustoimen keskusvaalilautakunnan jäsenenä päättyneen
3. valitsee keskusvaalilautakuntaan uuden jäsenen Kai Hupasen tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Kuntalaisaloitteet v. 2023

Kaupunginhallitus päätti
1. merkitä tiedoksi, että vuonna 2023 on tehty kaksi kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta
2. esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että vuonna 2023 ei ole tehty yhtään
kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvaa kuntalaisaloitetta.

Luettelo valtuustoaloitteista, joita ei ole lopullisesti käsitelty

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon vuodenvaihteessa lopullisesti käsittelemättä olleista valtuustoaloitteista.

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat