Kaupunginhallituksen päätöksiä 1.2.2021


Nokian kaupunginhallitus kokoontui 1.2. Uutiseen on koottu tietoja kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä. Tarkemmat tiedot käsitellyistä asioista löytyvät kokouksen esityslistalta. Kokouksen pöytäkirja julkaistaan verkossa 5.2.

Kaupunginhallituksen itsearviointi vuodesta 2020

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallitus toteuttaa itsearvioinnin vuodesta 2020 siten, että kaupunginhallituksen jäsenet sekä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat vastaavat sähköiseen kyselylomakkeeseen viimeistään kokouksessa.

Perusturvajohtajan valinnan vahvistaminen

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa VTM, KTM Sanna Rautalammin valinnan perusturvajohtajan virkaan 8.2.2021 alkaen.

Tiedonhallintamallin hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä tiedonhallintamallin liitteiden mukaisesti

2. että tiedonhallintamallia ylläpidetään ja päivitetään operatiivisesti

3. että tiedonhallintamallin ylläpidosta huolehtii yhteisvastuullisesti asiakirjahallinnon suunnittelija, erityisasiantuntija, hallintojohtaja ja tietohallintopäällikkö ja

4. oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään tiedonhallintamalliin tehtävät päivitykset.

Asiakirjahallinnon toimintaohjeen hyväksyminen

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä asiakirjahallinnon toimintaohjeen liitteen mukaisesti ja

2. että asiakirjahallinnon toimintaohje tulee voimaan 8.2.2021.

Nokian kaupungin rekrytointiohje

Kaupunginhallitus päätti

1. hyväksyä liitteenä olevan rekrytointiohjeen

2. oikeuttaa henkilöstöjohtajan tekemään tarvittaessa ohjeeseen teknisluonteisia tarkennuksia.

Tehdassaaren kiinteistön myynti

Kaupunginhallitus päätti

1. että Tehdassaaren kiinteistörakennuksineen laitetaan myyntiin seuraavin periaattein ja ehdoin

– kiinteistön myynti rakennuksineen toteutetaan tarjouskilpailulla ja kiinteistö myydään korkeimman tarjouksen tehneelle
– kiinteistö myydään liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisilla ehdoilla
– kiinteistö myydään nykyisellä kaavamerkinnällä T
– kiinteistö myydään siten, että patovastuu ja vastuu siltojen kunnossapidosta sekä mahdollinen pilaantuneen maaperän puhdistusvastuu siirtyvät ostajalle
– myyntiprosessi toteutetaan huutokaupat.com -palvelussa
– myynnissä pidätetään oikeus hyväksyä tai hylätä tarjoukset
– tarjousten tekemiselle annetaan vähintään 60 päivää määräaika ja tarjouskilpailusta tiedotetaan riittävästi.

2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään tarjouskilpailun tarkemmat ehdot ja muut myyntiprosessin yksityiskohdat sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia kauppakirjaan

3. todeta, että kiinteistön varsinaisesta myynnistä kaupunginhallitus päättää erikseen

4. että pöytäkirja hyväksytään ja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

4. kaupunginosan korttelin 214 AKR-tonttien 2,3,4,5 ja 7 luovutusehdot

Kaupunginhallitus päätti

hyväksyä 4. kaupunginosan korttelin 214 AKR-tontit 2,3,4 ja 7 luovutusehdot seuraavasti:

1. AKR-tontti luovutetaan myymällä kiinteästä hinnasta. Tontin perushinta on 1,25 kertaa voimassa olevan Aran (Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus) hyväksymä hinta (nyt 170 euroa/k-m2). Perushinta sidotaan Aran 12.2.2018 tekemään hintapäätökseen ja päätöstä edeltäneen vuoden elinkustannusten keski-indeksiin sekä tarkistetaan vuosittain edellisen vuoden keski-indeksillä. Vuonna 2021 hinta on 217,68 euroa/k-m2 sidottuna elinkustannusindeksin pistelukuun 1927 (1951:10=100).

2. Tontti myydään perustettavan tai perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun. Tontin saaja ratkaistaan arpomalla silloin, kun se on ilmoitettu haettavaksi tiettynä hakuaikana.

3. Kun tontti on ollut kerran haettavana tiettynä hakuaikana, sitä voi hakea tämän jälkeen ympäri vuoden ja myyntipäätös tehdään ensin hakemuksensa jättäneelle. Hakemus on toimitettava sähköisesti Nokian kaupungin verkkosivujen kautta tai kaupunkikehityspalvelujen kirjaamoon, jossa hakemukseen merkitään sen jättämisajankohta: päivämäärä ja kellonaika. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla kaupunkikehityspalvelujen kirjaamoon, jolloin hakemuksen saapumisaika kirjautuu automaattisesti.

4. Kauppakirja on allekirjoitettava kolmen kuukauden kuluessa myyntipäätöksestä. Mikäli varaus perutaan tai kauppakirjaa ei allekirjoiteta kolmen kuukauden määräajassa, peritään tontin saajalta 1 000 euron suuruinen peruutusmaksu kuukauden kuluessa
peruuntumisesta.

5. Tontin rakentamisvelvoiteaika on kolme vuotta hallinta- tai omistusoikeuden alkamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottotarkastuksen.

6. Kauppakirja laaditaan kaupunginhallituksen viimeisempien hyväksymispäätösten mukaisena.

7. Jos kiinteistöä ei voida viemäröidä viettona, kiinteistö on varustettava kiinteistökohtaisella pumppaamolla, jonka hankinta-, käyttö- ja huolto- ym. kulut hoitaa kiinteistö.

lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tontin 5 luovutusehdoista päätetään erikseen.

Muutos valtuustoryhmiin

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. merkitsee tiedoksi ilmoituksen valtuustoryhmästä eroamisesta ja uuden valtuustoryhmän muodostamisesta ja

2. hyväksyä uuden valtuustoryhmän nimen Vihreät naiset.

Varavaltuutettu Kim Diitsin vaalikelpoisuuden menetys varavaltuutetun, perusturvalautakunnan jäsenen ja joukkoliikennelautakunnan jäsenen tehtävästä sekä uuden perusturvalautakunnan ja joukkoliikennelautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto

1. toteaa Kim Diitsin menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun, perusturvalautakunnan jäsenen sekä joukkoliikennelautakunnan jäsenen tehtävään paikkakunnalta poismuuton vuoksi

2. toteaa Kim Diitsin luottamustoimen varavaltuutettuna, perusturvalautakunnan jäsenenä sekä joukkoliikennelautakunnan jäsenenä päättyneen ja

3. päättää valita perusturvalautakuntaan sekä joukkoliikennelautakuntaan uuden jäsenen Kim Diitsin tilalle lautakunnan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Valtuutettu Seppo Kallion valtuustoaloite sisäisen joukkoliikenteen vaihtoyhteydet paremmaksi

Kaupunginhallitus päätti

lähettää tehdyn valtuustoaloitteen tiedoksi ja harkittavaksi Tampereen joukkoliikennelautakunnalle

esittää, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen ja toteaa, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty.

 

Lisätietoa

Kaupunginhallituksen kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat haettavissa täältä: Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat