Halimaankallioiden yleiskaavoitus etenee – kaupunkilaisten palautteet huomioitu valmistelussa


Pohjois-Nokialla sijaitsevalle Halimaankallioiden alueelle on suunnitteilla uutta pientaloasumista ja lähivirkistysaluetta asukkaiden käyttöön. Halimaankallioiden kaavaluonnos on ollut nähtävillä 17.10.-16.11.2018. Nokian kaupunki on laatinut vastineet kaavaluonnoksesta saatuun palautteeseen, ja kaupunkilaisten antamat palautteet on huomioitu yleiskaavamuutoksen kaavaehdotuksessa. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee ehdotusta kokouksessaan 23.2.2021.

Ilmakuva Halimaankallioiden kaava-alueesta, jossa näkyy runsaasti vihreää metsää sekä harmaata asutusta.

– Halimaankallioilla on tehty lisäselvityksiä kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Tehtyihin selvityksiin kuuluvat luontoselvitys, lepakkokartoitus, hulevesi- ja liikennemeluselvitys. Selvitysten tuloksista on laadittu kaavan aineistoihin erillinen Luonnonympäristön arvoalueet -kartta, kertoo kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos.

Fingerroosin mukaan Halimaankallioiden arvo lähiliikunta- ja virkistysalueena sekä lähiluontokohteena ja oppimisympäristönä on tunnistettu. Tämän vuoksi alueella sijaitseva ja asukkaille tärkeä Aurinkokallio sekä tärkeimmät ulkoilureitit säilytetään.

– Halimaankalliot säilyy osana kattavaa ja yhtenäistä viheralueverkostoa, joka toimii jatkossakin ekologisena yhteytenä. Kaavatyömme lähtökohtana on ollut, että alueen polut ovat edelleen kaupunkilaisten käytössä. Uusien asuin- ja yritystonttien ympärillä tulee olemaan hyvät lähivirkistysalueet, jotka yhdistyvät Porintien pohjoispuolen metsäalueisiin, sanoo Fingerroos.

Halimaankallioiden uusi asuinalue muodostuu llkan ja Halimaan asuinalueiden väliin täydentäen olemassa olevaa kaupunkirakennetta. Kaava-alue rajautuu idässä Kankaantaan yritysalueeseen, johon kaavamuutoksen ehdotus mahdollistaisi 1-3 uutta yritystonttia. Omakoti- ja rivitalot sijoittuisivat alueen länsipuolelle. Alueen sijainti lähellä Nokian keskustaa sekä hyvät kulkuyhteydet, esimerkiksi rautatieasemalle, mahdollistavat sujuvan asiointi- ja työmatkaliikenteen.

Kaupunkikehityslautakunnan käsittelyn jälkeen Halimaankallioiden yleiskaavamuutoksen ehdotus tulee nähtäville kaupungin verkkosivustolle. Tavoitteena on, että kaavamuutos etenee hyväksyttäväksi syksyn 2021 aikana.

Lisätiedot:
kaavoitusarkkitehti Johanna Fingerroos, p. 040 133 4235