ELY-keskus: Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja yleisötilaisuus 17.2.


Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kuuluttaa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVA) mukaisesti Tampereen ja Nokian Kolmenkulman kiertotalous -hankkeen ja Nokian Myllypuron kiviainesotto- ja kiertotalous -hankkeen yhteisen ympäristövaikutus-ten arviointiselostuksen vireilläolosta hankkeiden vaikutusalueella.

Kolmenkulman yritysalue sijaitsee valtateiden risteysalueella.

YVA-selostus on hankkeesta vastaavan laatima asiakirja, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Viranomaisilla on mahdollisuus antaa lausunto ja kansalaisilla sekä yhteisöillä esittää mielipide YVA-selostuksesta.

Tampereen ja Nokian kaupungit suunnittelevat Tampereen Kolmenkulman alueelle kiertotalouskeskushanketta nykyisen Myllypuron maanvastaanottoalueen läheisyyteen ja tulevalle asemakaava-alueelle. Kiertotalouskeskus sijoittuu ensin asemakaava-alueelle (Myllypuro, vt-3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa) ja on samalla osa alueen rakentamista. Kun asemakaava-alue valmistuu, siirretään kiertotaloustoiminta nykyisen maanvastaanottoalueen lakialueelle. Kiertotalouskeskushankkeessa laajennetaan nykyistä maanvastaanottoaluetta Nokian kaupungin puolelle. Kiertotalousalueelle tuodaan ylijäämämaita sekä maarakentamisessa hyödynnettäviä jätemateriaaleja, kuten betonimursketta ja tuhkaa. Kiertotalouskeskuksessa jätemateriaaleja välivarastoidaan ja käsitellään maarakennuskäyttöön kelpaaviksi.

NCC Industry Oy Nokian Myllypuron kiertotalouskeskus -hankkeessa suunnitellaan kalliokiviainesottoa nykyistä ottoaluetta syventämällä, alueelle tuotavan ylijäämämaan ja maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien käsittelyä ja kierrätystä sekä ylijäämämaiden loppusijoittamista syvennetylle ottoalueelle.

Tampereen kaupunki, Nokian kaupunki ja NCC Industry Oy arvioivat suunniteltujen hankkeiden ympäristövaikutukset yhteisessä YVA-menettelyssä, ja niillä on omat vaihtoehdot kussakin arvioitavassa vaihtoehdossa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+

Tampereen maanvastaanottoalueen toiminta jatkuu nykyisellään arvioilta noin neljä vuotta, kunnes luvan mukainen kokonaistäyttötilavuus täyttyy.

NCC:n kallionottoa ja jätteen kierrätystoimintaa (betoni- ja tiilijätettä, rakennusvilla sekä kattohuopa) jatketaan nykyisten lupien mukaisesti.

Vaihtoehto 1

Tampereen nykyistä maanvastaanottoaluetta laajennetaan Nokian kaupungin puolelle.

Laajennetun maanvastaanottoalueen kokonaispinta-ala on noin 18 hehtaaria, josta Nokian puolella noin viisi hehtaaria. Kokonaistäyttötilavuus kasvaa 2,5 milj. kuutiometriin. Vuosittainen ylijäämämaiden vastaanottomäärä säilyy 250 000 tonnissa.

NCC:n alueella kokonaisottomäärä kasvaa 3 276 000 kuutiolla. Kierrätystoimintoihin lisätään ylijäämämaiden kierrätys 250 000 tonnia. Louhinta-aluetta syvennetään ja siihen liittyen otetaan vastaan ja loppusijoitetaan ylijäämämaita enintään 400 000 tonnia vuodessa ja yhteensä 3,7 milj. kuutiometriä.

Vaihtoehto 2

Väliaikaista kiertotaloustoimintaa Tampereen asemakaava-alueen (Myllypuro, vt-3 länsipuoli, Kolmenkulman työpaikka-alueen toinen osa) rakentamisaikana arvioilta 10-15 vuotta. Ylijäämämaiden lisäksi käsitellään ja varastoidaan väliaikaisesti muita materiaaleja, joiden haitta-ainepitoisuus ei ylitä MARA-asetuksen mukaisia raja-arvoja. Kiertotalousalueella välivarastoidaan ja käsitellään vuodessa enintään 1,4 milj. tonnia materiaaleja. Tampereen ja Nokian maanvastaanottoalueen laajennus kuten vaihtoehdossa 1.

NCC:n kasvattaa kierrätystoiminnassa vuosittain vastaanotettavien jätemateriaalien määriä ja ottaa käsittelyyn uutena materiaalina energiapuun. Muutoin toiminta kuten vaihtoehdossa 1.

Vaihtoehto 3

Maarakentamisessa hyödynnettävien jätemateriaalien kiertotaloustoimintaa jatketaan Tampereen maanvastaanottoalueen lakialueella arviolta 30 vuotta. Käsiteltävät materiaalimäärät ovat 180 000 tonnia vuodessa noin neljän hehtaarin alueella, meluvallien sisällä. Muutoin vaihtoehdon toiminnot kuten vaihtoehdossa 2.

NCC:n kallionottoa lisätään laajentamalla louhittavaa syvennystä ja otetaan vastaan loppusijoitettavaksi ylijäämämaita yhteensä arvioita 5,3 milj. kuutiometriä. Muutoin toiminta kuten vaihtoehdossa 2.

Hankkeesta vastaavat ovat Tampereen ja Nokian kaupungit ja NCC Industry Oy.

Yhteyshenkilöt ovat Tampereen kaupunki Matti Pokkinen, p. 040 806 3199, matti.pokkinen@tampere.fi; Nokian kaupunki Kari Stenlund, p. 044 486 1609, kari.stenlund@nokiankaupunki.fi; NCC Industry Oy Marjo Sairanen, p. 050 340 6542, marjo.sairanen@ncc.fi. YVA-selostuksen laati hankkeesta vastaavien toimeksiannosta Ramboll Finland Oy konsulttiryhmä. Yhteyshenkilö on Juho Mäkelä p. 040 719 1370, juho.makela@ramboll.fi

YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus, luonnonvarat ja ympäristö -vastuualue. Yhteyshenkilö on Anneli Vainonen, p. 0295 036 393, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulutuksen julkaisupäivä ja YVA-selostuksen nähtävillä olo

Tämä kuulutus julkaistaan 11.2.2022 ja pidetään nähtävillä 11.4.2022 saakka osoitteessa www.elykeskus.fi/kuulutukset (Valitse: Pirkanmaa). Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Nokian ja Tampereen kaupunkien verkkosivuilla.

Arviointiselostus on yleisön nähtävillä 11.2.-11.4.2022 verkkosivuilla http://www.ymparisto.fi/KolmenkulmankiertotalouskeskusYVA.

Selostuksen paperiversioon voi tutustua 11.2.-14.4.2022 Tampereen kaupungin palvelupisteessä, osoitteessa Frenckellinaukio 2 B, Tampere 33101, Nokian kaupungin kirjaamossa osoitteessa Harjukatu 23, 37100 Nokia (2 krs. aukioloaikana 9.00-15.00). Arviointiselostus on lisäksi luettavissa kuulutusaikana kuntien pääkirjastoissa.

Koronavirusepidemian vuoksi yleisötilaisuus arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoimena verkkotilaisuutena 17.2.2022 klo 17-19. Osallistumislinkki ja -ohjeet löytyvät ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilta (verkko-osoite edellä).

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 11.4.2022 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/2038/2020.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee nähtäville kesäkuussa 2022 ympäristöhallinnon verkkosivuille.