Palkkatuki uudistuu heinäkuussa


Heinäkuussa voimaan astuvan palkkatukiuudistuksen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, yksinkertaistaa järjestelmää ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. 

Palkkatuki uudistuu 1.7.2023 alkaen. Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta tai Pirkanmaan TE-toimisto voi myöntää alueensa työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoilla ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Tavoitteena on myös, että palkkatuen hakeminen olisi aiempaa helpompaa ja kannustaisi yrityksiä enemmän palkkatuen käyttöön.   

Palkkatukiuudistuksen keskeiset muutokset

Uudistuksen myötä palkkatukea voi saada viisi tai kymmenen kuukautta. Kesto riippuu siitä, kuinka kauan palkattava on ollut työttömänä.   

Palkkatuki on 50 % palkkakustannuksista. Ennen lakimuutosta tuki on vaihdellut 3050 % välillä. Vamman tai sairauden perustella myönnettävä palkkatuki nostetaan 70 %:iin. Alkuperäisestä lakiesityksestä poiketen yhdistykset, säätiöt tai rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat voivat edelleen saada palkkatukea 100 prosenttia palkkauskustannuksista, jos palkattava henkilö täyttää tietyt ehdot. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella.

Käyttöön tulee myös uusi, 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tukea maksetaan 70 % palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät.
 

Kuka voi saada palkkatukea?

Palkkatuki on aina harkinnanvaraista. Uudistuksen myötä palkkatukea suunnataan selkeämmin vaikeammin työllistyville kohderyhmille. Palkkatukea voidaan jatkossa myöntää 

  • 15–24-vuotiaiden,  
  • 50 vuotta täyttäneiden,  
  • perusasteen koulutuksen varassa olevien,  
  • maahanmuuttajien,  
  • vähintään kuusi kuukautta ansiotyötä vailla olleiden sekä  
  • alentuneesti työkykyisten työllistymisen edistämiseen. 

Uudistetulla palkkatuella tavoitellaan myös 60 vuotta täyttäneiden ja pitkään työttömänä olleiden mahdollisuuksia saada työtä paremmin.

Palkkatuen saamisen edellytykset

Tuen myöntämistä varten työnantajan tulee täyttää laissa määritellyt edellytykset. Ne tarkistetaan ennen palkkatukipäätöksen tekemistä. Tuen kesto ja määrä tarkistetaan aina tapauskohtaisesti päätöksenteon yhteydessä. Palkkatuettu työ on normaali työsuhde, jossa noudatetaan alan työehtosopimusta. Työnantaja päättää kenet ottaa työntekijäkseen.   

Palkkatukea voivat saada kaikki työnantajat lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Työsuhde voi alkaa vasta, kun palkkatuen maksamisesta on saatu myönteinen päätös. Myöntäminen edellyttää, että 

  • palkkatuki ei vääristä kilpailua 
  • työnantaja sitoutuu maksamaan työehtosopimuksen mukaisen palkan  
  • työnantaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa 

Palkkatuen hakeminen

Palkkatukea haetaan tällä hetkellä Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Myöhemmin otetaan käyttöön uusi sähköinen asiointijärjestelmä, johon ohjaudutaan Työmarkkinatorin verkkosivujen kautta.  

Lisätietoja palkkatuesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä palkkatukiuudistuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla 

Työ ja elinkeinoministeriön tiedote palkkatuesta
Palkkatuen uudistus voimaan heinäkuun alusta lähtien – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)