Sairaalaopetus

Sairaalakoulun keskeisin ja tärkein tehtävä on turvata lasten ja nuorten koulunkäynti psykiatrisen hoidon aikana sekä selventää sairaalaopetuksessa olevien oppilaiden koulupolkua. Opetus on yksilöllistä ja opetuksessa noudatetaan oppilaiden omien koulujen opetussuunnitelmia. Kaikille oppilaille laaditaan tai tarkistetaan kouluvuoden aikana uuden perusopetuslain mukainen pedagoginen arviointi tai selvitys, oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Jokaisen kohdalla myös pohditaan tarvetta vuosiluokkiin sitomattomalle päätökselle (VSOP). Sairaalaopetuksen opettajat laativat suosituksia, pedagogisia arvioita ja selvityksiä sekä suunnitelmia, päätökset tekee oppilaan oma koulu tai kunta. Keskeistä on myös suunnitella koulupolkua siten, että peruskoulun oppimäärän suorittaminen turvataan.

Sairaalaopetus työskentelee tiiviisti yhteistyössä sairaalan hoitohenkilökunnan ja oppilaan oman koulun kanssa. Opetus suunnitellaan oman koulun opetussuunnitelman pohjalta oppilaan terveydentila huomioiden. Sairaalaopetuksessa tehdään myös tiivistä yhteistyötä tiimin kesken, jokainen työntekijä ohjaa, opettaa ja kasvattaa jokaista oppilasta tilanteen mukaan. Sairaalaopetuksessa toteutetaan teemapäiviä ja retkiä oppilaiden voinnin mukaan. Toiminnot suunnitellaan yhteistyössä osaston kanssa. Yhteistoiminnallisia oppitunteja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Sairaalaopetuksen opettajat ja ohjaaja osallistuvat EVA-osaston toimintaryhmiin.

Sairaalaopetuksessa ei pääsääntöisesti ole ulkovälitunteja vaan taukoja vietetään sisätiloissa yksilöllisesti sovitusti tarpeen mukaan. Oppitunnit alkavat kello 8.30. Ruokailu on kello 11.30-12.15. Osastolla hoidossa olevat oppilaat ruokailevat osastolla. Avo-oppilaille ruoka ostetaan sairaanhoitopiiriltä ja he ruokailevat sairaalaopetuksen tiloissa koulun henkilökunnan valvonnassa. Oppitunnit päättyvät kello 14.30.

Sairaalaopetuksessa oppilaiden nivelvaihe suunnitellaan yhdessä perheen, hoidon sekä sosiaalipuolen kanssa. Opetushenkilökunta etsii tietoa eri vaihtoehdoista yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa ja antaa tietoa eri vaihtoehdoista. Vanhempia ja nuorta kannustetaan tiedon siirtämiseen perusasteelta toiselle asteelle ja sairaalaopetuksen opettaja on tässä mukana mahdollisuuksien mukaan. Sairaalaopetuksen opinto-ohjaus toteutetaan oppilaan oman koulun opetussuunnitelman mukaan. Opinto-ohjaus on yksilö- ja pienryhmäohjausta. Pääpaino on siinä, että oppilaan kanssa selvennetään hänen omaa koulupolkuaan ja opiskelutaitojaan sekä pohditaan realistisia jatkosuunnitelmia. Opinto-ohjauksessa tehdään yhteistyötä vanhempien, oppilaan oman koulun, hoitohenkilöstön sekä osaston sosiaalityöntekijän ja tarvittaessa oppilaan oman kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Sairaalaopetuksessa ei välttämättä ole aina tietoa, minne oppilas sijoittuu maantieteellisesti peruskoulun suoritettuaan, mutta tutustutaan silti jatko-opintomahdollisuuksiin, valma-opetukseen (ammatilliseen koulutukseen valmentava opetus) sekä työpajatoimintaan käsitteinä. Yhteistyötä pyritään tekemään myös Nokian kaupungin muiden toimijoiden kanssa. Valtakunnallisesti Pitkäniemen sairaalaopetus tekee yhteistyötä Suomen muiden sairaalakoulujen kanssa oppilasasioissa, osallistumalla koulutuksiin sekä muihin tapaamisiin.

 

Sairaalaopetuksesta osallistuu edustaja erityisopettajien tapaamisiin, jos mahdollista. Sairaalaopetuksen henkilökunta osallistuu kaupungin järjestämiin koulutuksiin.

Avo-oppilaiden ottamisesta sovitaan koulutoimen johdon ja lähettävien kuntien kanssa. Avo-oppilaaksi ottaminen edellyttää toimivaa erikoissairaanhoidon kontaktia ja se suunnitellaan aina tapauskohtaisesti. Johtava rehtori tekee päätöksen avo-oppilaaksi ottamisesta sairaalaopetuksen rehtoria kuultuaan. Avo-oppilaat käyvät koulua sairaalaopetuksessa kotoa tai lastensuojeluyksiköstä käsin. Opetus suunnitellaan heidänkin kohdallaan oman koulun opetussuunnitelman mukaan.
Koulua käymättömien oppivelvollisuusikäisten määrä on lisääntynyt valtakunnallisesti. Sairaalaopetuksessa tämä on näkynyt avo-oppilaiden kohdalla kouluun tulemisen vaikeutena sekä poissaoloina. Sairaalaopetuksessa pyritään kehittämään avohoidossa olevien nuorten koulunkäynnin tukimuotoja. Pohditaan motivointi- ja kannustuskeinoja niille oppilaille, joiden koulunkäynti on haastavaa ja riski jäädä pois koulusta suuri. Suunnitellaan opiskelun tavoitteita, oppimisympäristöä, tilojen eriyttämistä ja muita tukimuotoja. Tehdään suunnitelma siitä, miten puututaan luvattomiin poissaoloihin ja turvataan oppilaan koulunkäynti.