Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta (L 2001/189, 2012/937). Tavoitteena on edistää pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön työ- ja toimintakykyä, hänen mahdollisuuksiaan edetä työelämään tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin.

Oletko ollut työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työelämästä? Kuntouttava työtoiminta on työllistymistä edistävä palvelu. Sen tarkoituksena on parantaa henkilön elämähallintaa ja luoda edellytyksiä työllistymiselle sekä julkisiin työvoimapalveluihin osallistumiselle. Sen painopiste voi olla myös arjenhallinnan tukemisessa ja osallisuuden lisäämisessä. Kuntouttavan työtoiminnan jakson sisältö sovitaan omien tavoitteidesi mukaiseksi.

Nokian kaupungin työllisyyspalvelut järjestävät kuntouttavaa työtoimintaa kaupungin omissa toimintayksiköissä sekä kumppanuussopimusten mukaisesti yhdistyksissä, säätiöissä ja seurakunnissa ryhmä- ja yksilövalmennuksena.

Kuntouttavan työtoiminnan ajalta saat työttömyysetuuden ja osallistumispäiviltä yhdeksän euron kulukorvauksen. Kuntouttavan työtoiminnan matkakulut myönnetään käyntipäiviin perustuen halvimman matkustustavan mukaisesti.

Tilanteesi ja tarpeesi mukaan kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 1 - 4 päivänä viikossa 4 - 8 tuntia päivässä. Kuntouttavaa työtoiminta kestää yhtäjaksoisesti vähintään kolme kuukautta.

Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelmalla tai monialaisella työllistymissuunnitelmalla. Siinä sovitaan kuntouttavasta työtoiminnasta ja sen sisällöstä. Suunnitelman laativat kanssasi kaupungin työllisyyspalvelujen sekä työ- ja elinkeinotoimiston työntekijät.

1.3.2021 - 30.6.2023 välisenä aikana suunnitelman laatii kanssasi edellä kerrotusta poiketen kaupungin työllisyyspalvelujen työntekijä. Tämä perustuu käynnissä olevaan työllisyyden edistämisen kuntakokeiluun, josta on säädetty lailla (1269/2020).

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja lain kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001) mukaista sosiaalipalvelua. Näiden lisäksi kuntouttava työtoiminta on myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu (työttömyysturvalaki 2002/1290).

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja se on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille henkilöille. Kuntouttavan työtoiminnan laissa määritellään tarkemmin kenelle toimintaa järjestetään. Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää myös ennen määräaikoja, mikäli sen arvioidaan tukevan elämänhallintaa ja työllistymisedellytyksiä. Kuntouttavaa työtoimintaa ei järjestetä henkilöille, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan.

Jos muut työllistymistä edistävät palvelut eivät ole ajankohtaisia, kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Asiakkaiden on täytettävä myös alla olevat ehdot (laki kuntouttavasta työtoiminnasta).

Alle 25-vuotiaat työttömät työnhakijat,
* joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja
* jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä (viimeisen 12 kuukauden aikana), tai työttömyyspäivärahakauden ajan työttömyyspäivärahaa, tai toimeentulo on perustunut työttömyyden perusteella maksettuun toimeentulotukeen.

Työttömät 25 vuotta täyttäneet työmarkkinatukeen oikeutetut tai toimeentulotukea saavat
* joille on laadittu työllistymissuunnitelma ja
* jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 500 päivää, työttömyyspäivärahakauden jälkeen saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 180 päivältä tai pääasiallinen toimeentulo on viimeisen 12 kuukauden aikana perustunut työttömyyden johdosta maksettuun toimeentulotukeen.

Toimi näin

Toimintaan ohjaudutaan asioimalla sähköisessä Oma asiointi -palvelussa (yhteydenottopyyntö) tai ottamalla yhteyttä Nokian kaupungin työllisyyspalveluiden OMA -valmentajaan tai Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistoon tai omaan sosiaalityöntekijään.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton