Kehitysvammapalvelut

Kehitysvammaisten ihmisten palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Näistä palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho).

Erityishuollolla edistetään kehitysvammaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, toimeentuloa, sopeutumista yhteiskuntaan sekä turvataan hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito. Ensisijainen vastuu erityishuollon järjestämisestä on sillä kunnalla, jossa kehitysvammaisella ihmisellä on kotipaikka. Kunta voi järjestää palveluja joko omana toimintanaan tai ostaa niitä eri palvelujentuottajilta.

Kehitysvammahuollon asiakkuutta haetaan kehitysvammapalveluiden hakemuksella, johon liitetään asiantuntijalausunto kehitysvammaisuudesta. Lomake löytyy verkosta tai sen saa vammaispalveluisat . Hakeminen on vapaaehtoista ja palvelut käyttäjälle maksuttomia.

Kehitysvammahuollon palveluja ovat palveluohjaus, työ- ja päivätoiminta, asumisen järjestäminen sekä perhe- ja tilapäishoito.

Kehitysvammahuollossa noudatetaan lakia ja asetusta kehitysvammaisten erityishuollosta.

Palveluohjaaja tukee kehitysvammaisen kasvua, kehitystä, itsenäistymistä ja omatoimisuutta. Palveluohjaus sisältää myös lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tukemisen. Aikuisten kehitysvammaisten kohdalla palveluohjaaja on mukana mm. asumismuotoa mietittäessä ja päivä- ja työtoiminnan järjestämisessä.

Palveluohjaaja on perheen palveluiden koordinoija, joka opastaa yleisiin ja erityishuollon palveluihin hakeutumisessa. Hän neuvoo, ohjaa ja tukee kehitysvammaista ja hänen lähiverkostoansa sekä tiedottaa kuntoutujan toimintamahdollisuuksiin liittyvistä palveluista.

Palvelusuunnitelman avulla kehitysvammaiselle ihmiselle ja hänen perheelleen pyritään löytämään sopiva palvelukokonaisuus. Palveluohjaaja laatii ja päivittää asiakkaan palvelusuunnitelman.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Kehitysvammahuollon asiakkuus

Toimi näin

Ota yhteyttä vammaispalvelutoimistoon p. 050 395 1742 tai 040 1334196

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Asiointia ja neuvontaa vammaisille ja kehitysvammaisille sekä alle 65 -vuotiaille omaishoitoa tarvitseville.

Osoitteet

Vihnuskatu 3
37100 Nokia

Nokian kaupungin perusturvakeskus rekisteripitäjänä tallentaa henkilötietojanne sosiaalityön asiakasrekisteriin. Rekisteriseloste on saatavissa asiaanne hoitavalta viranhaltijalta. Teillä on oikeus tarkastaa itseänne koskevat tiedot sekä oikeus vaatia virheellisten tai tarpeettoman tiedon korjaamista. Vaatimuksenne voitte esittää asiaanne hoitavalle viranhaltijalle. (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 13 §, henkilötietolaki 24 §)

 

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin

Neuvontapuhelimesta saat apua arjen isoihin ja pieniin pulmiin. Sinua neuvotaan ja ohjataan puhelimessa tarvittaessa hakemaan julkisia tai yksityisiä palveluja, esimerkiksi vammaispalveluja.

Puhelinneuvonnasta saat tietoa muun muassa kotona asumista tukevista palveluista, yksityisistä palveluista, asumisesta, omaishoidontuesta, liikkumisesta, taloudellisista etuuksista ja muista raha-asioista, liikuntapalveluista, harrastusmahdollisuuksista ja järjestöjen toiminnasta.

Kotona asumista tukevien palvelujen neuvontapuhelin – Ikäneuvo
Arkisin klo 8.00–16.30
Puhelinnumero 040 733 3949