Terveysaseman tai lääkärin vaihtaminen

Sinulla on mahdollisuus valita vapaasti perusterveydenhuollostaan vastaava terveyskeskus ja kunnan sisällä edelleen se terveysasema, jota haluat käyttää. Valinta koskee perusterveydenhuollon kokonaisuutta eli sairasvastaanottoa, ehkäisevää terveydenhuoltoa ja suun terveydenhuoltoa.

Valinnanmahdollisuus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa, perheneuvolaa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa tai hoivapaikan valintaa. Kunnalla ei ole myöskään velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle, vaikka kuntalainen olisi valinnut omaksi terveyskeskuksekseen toisen kunnan terveyskeskuksen.

Valintamenettely perusterveydenhuollossa

Jos haluat vaihtaa terveyskeskusta, sinun tulee tehdä valinnasta kirjallinen ilmoitus sekä nykyiseen terveyskeskukseesi että uuteen valittuun terveyskeskukseen. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta (neljä viikkoa kirjeen lähettämisestä). Tampereen kaupunkiseudulla hoitoon saattaa päästä lyhyemmässäkin ajassa kunnasta riippuen. Voit valita samanaikaisesti vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman. Uuden valinnan voit tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta.

Mikäli kunta on järjestänyt neuvolapalvelut, terveysasemapalvelut ja suun terveydenhuollon palvelut eri toimipisteisiin, kohdellaan valinnanvapautta käyttäviä asiakkaita kuten kunnan omia asiakkaita, kun heitä ohjataan palvelujen piiriin. Terveyskeskuksen omat ja ulkoistetut perusterveydenhuollon  palvelut (ulkoistetut terveysasemat) kuuluvat samalla tavoin valinnan piiriin. Kaupunkiseudulla terveyskeskuksen asiakkaaksi kirjautuva valinnanvapautta käyttävä henkilö saa siis saman perusterveydenhuollon palvelun sisällön kuin valittua terveyskeskusta käyttävät kunnan asukkaat.

Kunnat tarjoavat tietoa kuntalaisen valinnan mahdollisuuden käyttämiseksi mm. julkistamalla jonotusaikoihin ja hoitoon pääsyyn liittyviä tietoja. Jos kuntalainen valitsee terveysaseman, jolla jonotusaika lääkärille on pitkä, hän valitsee tietoisesti mahdollisuuden joutua odottamaan hoitoa. Tampereen kaupunkiseudun kunnat julkaisevat terveysasemakohtaisesti jonotustiedot www-sivuillaan vähintään neljän kuukauden välein.

Valinta tulee tehdä aina kirjallisesti. Sähköisesti toimitettu ja allekirjoitettu ilmoitus ei ole riittävä. Terveysaseman vaihtolomakkeen voit tulostaa kunnan perusterveydenhuollon internetsivuilla olevasta linkistä. Lomaketta on saatavana myös kuntien terveysasemilta. Vaihtolomake tulee palauttaa postitse, siihen osoitteeseen, jonka kukin kunta on ilmoittanut vaihtolomakkeessa ja internetsivuilllaan. Vaihtolomake lähetetään siihen terveyskeskukseen, josta lähtee ja siihen, jonka valitsee.

Valinnanvapauden käyttäjänä voit hakeutua valitun terveysaseman palvelujen piiriin neljän viikon kuluttua ilmoituksen postittamisesta.


Valintamenettely erikoissairaanhoidossa

Jos terveyskeskuksen lääkäri tai hammaslääkäri arvioi, että tarvitset erikoissairaanhoidon palveluja, voit osallistua hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön valintaan. Hoitopaikka on kuitenkin valittava yhteisymmärryksessä lähetteen antavan lääkärin kanssa ja noudattaen yhteisiä hoidon kriteereitä ja sovittua hoidon porrastusta. Myös kunnan järjestämä erikoislääkärijohtoinen psykiatrien sairaanhoito tulkitaan valintamenettelyn kannalta erikoissairaanhoidoksi.

Tampereen kaupunkiseudun kuntien kuntalaisilleen hankkimat yksityisen erikoissairaanhoidon ostopalvelut tai palvelusetelit kuuluvat valintamahdollisuuden piiriin, mikäli kunta, jonka piiriin asiakas on palvelunsa vaihtanut, käyttää osana erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämistään palveluseteliä (esimerkiksi erikoislääkärikonsultaatiot, -toimenpiteet, lyhytkirurgia).


Valintamenettely hoitavan henkilön suhteen

Terveysaseman valinnan lisäksi sinulla on mahdollisuus valita sinua hoitava henkilö toimintayksikön toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen sallimissa rajoissa. Tarkoituksenmukaisuus tarkoittaa sitä, että terveysasema huomioi omalääkärin tai hoitaja-lääkärityöparin asiakasmäärien mukaisesti mahdollisuuden toteuttaa valitsijan toive.

 

Asiakastietojen siirtyminen

Tampereen kaupunkiseudulla sähköinen potilastietojen siirto terveyskeskusten välillä ei ole mahdollista. Terveyskeskuksen vaihtajan on itse pyydettävä potilastietonsa tulosteena mukaansa ja toimitettava ne uuteen terveyskeskukseensa. Paperitulosteena on siirrettävä myös neuvolatiedot ja suun terveydenhuollon tiedot.

 

 

Tarkemmat tiedot terveyskeskuksen vaihtoasioista johtavalta ylilääkäriltä ja valintamenettelystä hoitavan henkilön suhteen avohoidon ylilääkäriltä.