Perusturvan tietosuoja ja rekisteriselosteet

Tietojen käyttötarkoitus

Tässä tiedotteessa asiakkaalla tarkoitetaan sekä terveydenhuollon potilasta että sosiaalihuollon asiakasta. Lisätietoja löytyy rekisteriselosteista. Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu. Rekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määritelty, ellei muussa laissa ole toisin säädetty. Asiakastietoja voivat käyttää ainoastaan ao. asiakkaan palveluun tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat.

 

Tietojen luovutus ja hankkiminen

Asiakkaasta saatuja tietoja käytetään palvelun antajan päivittäisessä toiminnassa eikä niitä luovuteta luvattomasti ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan nimenomaisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäädännön nojalla. Jos asiakkaalla ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Jos laillista edustajaa ei ole, eikä asiakas itse kykene ymmärtämään asiaa, suostumusta ei voida saada. Tällöin tietoja ei saa luovuttaa, ellei jokin lainsäännös oikeuta tietojen luovuttamiseen. Tietoja voidaan hankkia ulkopuolisilta vain asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa suostumuksella. Suostumus tietojen luovuttamiseen sekä hankkimiseen pyydetään kirjallisena. Asiakas voi peruttaa  antamansa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksesta sekä tietojen luovuttamisesta tehdään merkinnät asiakirjoihin.

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (JulkL 621/1999) 11 §:n mukaan, asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Lain 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään viranomaisen asiakirjaan sisältyvästä tiedosta ottaen huomioon lain potilaan asemasta ja oikeuksista (523/1999). Asianosainen on hakija, valittaja tai muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Tieto asiakirjasta voidaan jättää antamatta, jos se olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua taikka muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Asianosaisaseman perusteella tehtävä pyyntö perusteluineen on aina esitettävä kirjallisesti. Pyynnöstä tulee ilmetä kenen tietoja pyyntö koskee, mitä tietoa tai asiakirjoja pyyntö koskee sekä mihin tarkoitukseen tietoja pyydetään.

Tiedonsaantia koskeva pyyntö käsitellään viivytyksettä, kuitenkin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön vastaanottamisesta. Asianosaisoikeuden perusteella saatuun tietoon liittyy vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto.  Luovutettua tietoa saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi tieto on luovutettu.

Asianosaisen tiedonsaantipyyntölomake löytyy sivun oikeasta osiosta kohdasta lomakkeet ja pyyntö  palautetaan:

Nokian kaupunki, Perusturvapalveluiden kirjaamo, Harjukatu 23, 37100 Nokia

Mikäli viranomainen epää tietojen antamisen tai osittain, tehdään asiasta julkisuuslain 14 §:n mukainen epäämispäätös. Päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea kirjallisesti muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta.