Maksukatto

Kalenterivuoden aikana asiakkaalle aiheutuville terveydenhuollon kustannuksille on säädetty vuotuinen yläraja eli maksukatto.

Vuonna 2021 maksukatto on 683 euroa. Tämä tarkoittaa, ettei potilaan tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 683 euroa niistä asiakasmaksuista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin.

Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kyseisen kalenterivuoden loppuun. Poikkeuksena on lyhytaikainen laitoshoito, josta potilas ei saa maksuvapautusta täysin, vaan hoitopäivämaksu alenee 48,90 eurosta 22,50 euroon. Tätä alennettua 22,50 euron ylläpitomaksua ei lasketa mukaan maksukaton piiriin kuuluviin asiakasmaksumenoihin.

Mitkä maksut kerryttävät maksukattoa?

Asiakasmaksukattoon sisältyvät seuraavat julkisen terveydenhuollon palveluista perittävät maksut:

 • poliklinikkakäynti sairaalassa
 • päiväkirurginen toimenpide
 • sarjassa annettu hoito
 • lyhytaikainen laitoshoito
 • käynti terveyskeskuslääkärin vastaanotolla
 • fysioterapia
 • yö- ja päivähoito sairaalassa tai sosiaalihuollon laitoksessa
 • lääkinnällisenä kuntoutuksena vammaiselle annettu laitoshoito

Mitkä maksut jäävät maksukaton ulkopuolelle?

Maksukaton piiriin eivät kuulu seuraavat kustannukset:

 • lääkärintodistukset
 • hammashuollon maksut
 • kotona annettavia palveluja koskevat maksut
 • kotisairaanhoito
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • työterveyshuollon maksut
 • pitkäaikaisen laitoshoidon maksut
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • lääkekustannukset
 • yksityisen terveydenhuollon maksut
 • palvelusetelillä hankitut palvelut
 • lyhytaikaisen palveluasumisen maksut

Miten vapaakorttia haetaan?

Asiakkaan on itse huolehdittava maksujensa seurannasta ja kertyneitten maksujen määrän selvittämisestä.

Maksukaton täyttyminen huomioidaan Nokian kaupungin palveluissa, kun Nokian kaupungin tuottamista palveluista on peritty maksuja maksukaton verran kalenterivuoden aikana ja asiakas on ilmoittanut maksukaton täyttymisestä tai maksukaton täyttyminen on havaittu laskutuksen yhteydessä kaupungin omana työnä.

Jos asiakkaan maksukatto täyttyy Nokian kaupungin palveluissa, hän saa halutessaan maksuttomiin palveluihin oikeuttavan vapaakortin postitse. Vapaakortin kirjoittaa aina se toimija (nokialaisten kohdalla kaupunki), jonka palveluissa maksukatto täyttyy.

Kaupunki ei saa automaattisesti tietoja asiakkaan PSHP:lle tai muille toimijoille maksamista asiakasmaksuista. Asiakas voi antaa kaupungin yhteyshenkilölle luvan kysyä nämä tiedot tai asiakas voi toimittaa laskukopiot ja alkuperäiset maksukuitit yhteyshenkilölle. Tositteet voi myös jättää virastotalon sosiaalityön neuvontaan.

Jos perheessä on alaikäisiä lapsia, otetaan heidän asiakasmaksunsa huomioon toisen huoltajan maksukaton kertymään. Jos palvelujen käyttäjä on kalenterivuoden aikana maksanut maksukaton piiriin kuuluvia palveluja yli 683 euroa, hän voi vaatia liikaa maksamansa osuuden palauttamista viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.