Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotuki tarvittaessa toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen käsittely kunnassa edellyttää voimassaolevaa Kelan perustoimeentulotukipäätöstä.

Toimi näin

Kelan tekemän perustoimeentulotukipäätöksen jälkeen täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea suoraan Nokian kaupungin työikäisten sosiaalipalveluista tai Kelan perustoimeentulotukihakemuksen yhteydessä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Sosiaalitoimisto

Sosiaalitoimisto
Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12 -15, puhelinpäivystys toimii klo 8-11 ja 12-15.30
Palveluajat
Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai - Perjantai 8-16

Osoitteet

Harjukatu 21
37100 NOKIA
Virastotalon 1. kerroksessa sijaitseva perusturvakeskuksen asiakaspalvelupiste on avoinna klo 9-11 sekä 12-15, puhelinpäivystys klo 8-11 ja 12-15.30

Palveluajat

Aukioloajat (Virastotalon ovet avoinna klo 9-15)
Maanantai-Perjantai 08:00-16:00

Sähköinen asiointi

Sähköisessä asiointipalvelussa voi hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sähköiseen asiointipalveluun eli Omapalveluun kirjaudutaan henkilökohtaisella pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit

  • hakea täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.
  • lähettää hakemuksessa tarvittavat liitteet.
  • vastata lisäselvityspyyntöön.
  • tehdä hakemuksen toisen puolesta, mikäli työikäisten sosiaalipalveluun on toimitettu puolesta-asioinnin valtakirja
  • seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä ja nähdä maksutietoja.
  • saada tiedoksi päätöksen.
  • antaa luvan sähköisen asiointipalvelun eli Omapalvelun käytölle, jolloin sinulle voidaan lähettää päätös ja mahdollinen lisäselvityspyyntö sähköisesti.

Huomioithan ensimmäistä kertaa OmaPalvelua käytettäessä, että henkilö- ja yhteystietosi ovat oikein ja asiointikanavaksi on valittu OmaPalvelu, mikäli haluat päätöksen sähköisesti.

Palvelu toimii seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 11 tai uudempi, Firefox 3.5 tai uudempi, Safari ja Chrome (uusimmat versiot), Opera 10.5 tai uudempi.

Hakemuksen yhteydessä voit toimittaa tarvittavat liitteet joko pdf-, jpg- tai jpeg-muodossa. Liite voi siis olla myös kameralla otettu kuva asiakirjasta. Yhden liitteen maksimikoko on 2.0 Mt. Liitteitä voi lähettää jälkikäteen sähköisesti samaan hakemukseen tai postin välityksellä. Käytä sivun alalaidassa olevaa saatekirjettä.

Sähköisillä hakemuksilla on ohjepainikkeita (kysymysmerkki-kuva), joita klikkaamalla saa asiakohtaisia täyttöohjeita. Oranssi nuoli tarkoittaa pakollista tietoa.

Jos palvelua käytetään julkisessa tilassa olevalta koneelta, täytyy palvelusta ulos kirjautumisen jälkeen tyhjentää selaimen välimuisti ja sivuhistoria sekä sulkea selain. Lisäksi tulee poistaa mahdolliset tietokoneen kovalevylle tallennetut liitetiedostot.

Hautausavustushakemus

Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tukimuoto.
Hautausavustusta voidaan myöntää tarpeellisiin hautauskuluihin, mukaan lukien hautaustoimiston ja seurakunnan laskut, jos kuolinpesä on varaton. Kohtuullisina hautaustoimiston kuluina pidetään enintään 750 euroa ja välttämättömät seurakunnan hautauspalvelukulut.

Muun muassa perunkirjoituksesta, muistotilaisuudesta, lehti-ilmoituksista, hautakivestä ja vainajan kuljettamisesta toiselle paikkakunnalle aiheutuneet kulut eivät ole sellaisia menoja, jotka otetaan huomioon toimeentulotuessa. Maksamattomat laskut, jotka erääntyvät kuolemantapauksen aikaan
tai sen jälkeen, merkitään veloiksi perunkirjoituksessa.

Hautauskulujen maksuun on ensi sijassa käytettävä perukirjaan merkittyjä varoja (myös niitä varoja, jotka aiotaan myydä/realisoitavissa oleva varallisuus). Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, on myös lesken tulot ja varat on otettava huomioon. Kuolinpesän varoja voidaan käyttää muiden laskujen maksuun, kun hautauskulut on maksettu. (Laki toimeentulotuesta, 1 §).

Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen on rangaistava teko. Virheellisten tietojen nojalla myönnetty hautausavustus on maksettava takaisin (laki toimeentulotuesta 17 §, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 12 §). Toimeentulotukiasioita käsittelevillä työntekijöillä on tekninen liittymä KELAn tietojärjestelmään, ja he voivat tarkastaa mm. asumistuen ja työmarkkinatuen tiedot.

Hautausavustusta voidaan hakea, jos vainajalla ei ole varoja tai omaisuutta eikä korvausta voida muulta taholta saada. Jos vainajan varat ovat pienemmät kuin velat eivätkä kata välttämättömiä hautajaiskuluja, voit hakea täydentävää toimeentulotukea. Hautajais- ja perunkirjoituskulujen katsotaan olevan etusijalla
muihin velkoihin nähden.

Kuolinpesän varat kuolinpäivänä sekä mahdolliset tulot kuolinpäivän jälkeen ratkaisevat, voidaanko avustusta antaa ja miten paljon. Jos kuolinpesä on maksanut muita velkoja kuolinpäivän jälkeen, hautausavustus ei korvaa niitä. Kuolinpesän varoja voidaan käyttää muiden laskujen maksamiseen,
kun hautauskulut on maksettu. (Laki toimeentulotuesta 1 §).

Kuolinpesästä huolehtivan pesänhoitajan on muistettava:
· tehdä arvio kuolinpesän varoista nähdäkseen, riittävätkö ne hautajaiskuluihin,
· olla maksamatta laskuja ennen kuin hän on ottanut yhteyttä sosiaalitoimistoon,
· ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon/toimeentulotukeen ennen hautajaisten tilaamista,
· irtisanoa mahdolliset suoraveloitukset/ maksupalvelut/ tilisiirrot pankissa tai maksunsaajan kanssa

Tarpeellisiin hautajaiskuluihin on käytettävä ensi sijassa vainajan varoja. Jos vainajan varat eivät näytä riittävän, pesänhoitajan on jätettävä vainajan elinaikana kertyneet laskut, esim. hoitomaksut, vuokrat, sähkölaskut ym. maksamatta. Kuolinpesä ei saa pääsääntöisesti maksaa mitään velkoja ennen kuin vasta kuukauden kuluttua perukirjan laatimisesta. Tämä siksi, että kaikki mahdolliset velkojat ehtivät esittää maksuvaatimuksensa. Tämä on erityisen tärkeää, jos on vaarana, että velkoja on enemmän kuin varoja. Omaiset voivat ilmoittaa velkojille, että vainaja on varaton, ja pesänhoitaja voi hakea velkojen (laskujen) raukeamista. Tileihin ja muihin varoihin ei saa koskea ennen kuin perukirja on rekisteröity. Omaiset eivät pääasiassa vastaa vainajan veloista, jos kuolinpesän varat eivät riitä velkoihin, mutta sitä vastoin omaiset vastaavat niistä veloista, jotka he ovat tehneet kuolinpesän lukuun, esim. hautajaiskulut. (Perintökaari luku 21, § 1 ja Perintökaari luku 21, § 4).

Perukirja
Perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta ja toimitettava Verohallinnolle viimeistään kuukausi laatimisen jälkeen. Perukirja on luettelo niistä varoista ja veloista, jotka vainajalla oli kuolinpäivänään. Perukirjaan merkittäviä varoja (myös niitä jotka aiotaan myydä) on ensi sijassa käytettävä hautajaiskulujen maksamiseen. Jos vainaja oli naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, myös lesken tulot ja varat on otettava huomioon. Perukirjan laatimisen jälkeen voidaan hakea toimeentulotukea hautajaisavustusta varten lomakkeella ”Hautausavustushakemus”.

Hautausavustusta haettaessa on liitettävä mukaan seuraavat asiakirjat:
· saldotodistukset kuolinpäivän mukaan
· pesänhoitajan yhteystiedot
· hautaustoimiston ja seurakunnan laskut
· perukirja

Maksamattomia laskuja, jotka erääntyvät kuolemantapauksen aikaan tai laskuja, jotka saapuvat kuolemantapauksen jälkeen, ei voida ottaa huomioon toimeentulotukeen oikeuttavina menoina, vaan ne on merkittävä veloiksi perunkirjoituksessa.