Sotainvalidit ja rintamaveteraanit

Nokian kaupungissa rintamaveteraanien avokuntoutus järjestetään joko kotikäynteinä tai fysikaalisessa hoitolaitoksessa. Tarvittaessa laitoskuntoutus on myös mahdollista. Laitoskuntoutuksen pituus määräytyy veteraanin tarpeen mukaan.
Kuntoutusta voi hakea läpi vuoden.

Kenelle palvelu on tarkoitettu ja millä ehdoin

Rintamaveteraanit ovat oikeutettuja kuntoutukseen. Rintamaveteraaneja ovat henkilöt, jotka ovat osallistuneet Suomen vuosien 1939-1945 sotiin ja joille on myönnetty rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus. Kuntoutusetuus ei koske kriisinhallintatehtäviin ulkomailla osallistuneita henkilöitä.

Palvelun maksullisuus 

Maksuton

Kuntoutuksen matkakulut maksaa Kela.

Sotainvalidit

Sodassa ja sodan johdosta vammautuneet voivat saada korvausta valtiolta. Sotilasvammalain nojalla korvataan vammasta tai sairaudesta jäänyt pysyvä haitta sekä tarpeellinen hoito ja lääkitys. Myös sotavammojen vaikutuksesta ilmaantuneet lisävammat ja -sairaudet kuuluvat korvauksen piiriin.

Sotainvalidin hoidossa ja korvauksissa olennaista on hänen haitta-asteensa, joka ilmoitetaan prosentteina. Prosentit määrittävät, mihin kaikkiin tukiin ja hoitomuotoihin sotainvalidi on oikeutettu. Sotavammakorvausten kustannuksista vastaa valtio.

Vähintään 10 prosentin invalidille kuuluvia etuuksia ovat mm. kotihoitoa tukevat palvelut (kotihoito ja tukipalvelut), yleisen terveydentilan tarkastus, pienapuvälineet ja jalkahoito.

Sotainvalidit ovat myös oikeutettuja kuntoutuspalveluihin, lisätietoa löydät täältä.

Rintamaveteraanit

Valtio myöntää vuosittain rintamaveteraanien määrärahan, jolla kunnan on määrä järjestää oman kuntansa rintamaveteraaneille kuntoutusta ja kotona asumista tukevia palveluita. Kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani.

Rintamaveteraaneille kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Valtiokonttorin myöntämän määrärahan tarkoituksena on tuottaa rintamaveteraaneille palveluja, jotka tukevat voimassa olevia kunnallisia palveluja. Rintamaveteraanien kotiin asumista tukeviin palveluihin myönnetään palveluseteleitä. Lisätietoja palvelusetelistä löydät täältä.