Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveyden edistäminen ja päihdehaittojen ehkäiseminen on keskeistä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta. Mielenterveyttä edistetään vahvistamalla mielenterveyttä suojaavia tekijöitä sekä vähentämällä riskitekijöitä. Päihdehaittoja voidaan vähentää vaikuttamalla päihteiden kysyntään, saatavuuteen ja haittoihin. Lapsuuden kasvuolosuhteet, psyykkinen ja sosiaalinen haavoittuneisuus sekä päihteiden helppo saatavuus ja käyttötapa ovat merkittäviä mielenterveys- ja päihdeongelmien riskitekijöitä.

Mielenterveyden häiriöt ja päihdehaitat ovat yleisiä kaikissa ikäryhmissä. Mielenterveyshäiriöitä arvioidaan olevan jopa viidesosalla lapsista ja neljäsosalla aikuisista.

Mielenterveys- ja päihdeongelmia kohdataan yhä enemmän peruspalveluissa. Mielenterveys- ja
päihdetyö kattaa edistävän ja ehkäisevän työn lisäksi hoidon ja kuntoutuksen. Ongelmien varhainen
tunnistaminen peruspalveluissa on tärkeää ja vaikuttaa keskeisesti myös erityispalveluiden riittävyyteen ja saatavuuteen. Pitkäjänteisellä ehkäisevällä mielenterveys- ja päihdetyöllä voidaan merkittävästi vähentää kasvavia mielenterveys- ja päihdehaittoja.

Nokian mielenterveys- ja päihdeohjelman suunnitelmakaudelle 2019–2021 on valittu ikäryhmien keskeisiä palvelutarpeita kuvaavat kehittämisalueet.

Nämä ovat:

  • Palveluita kehitetään toiminnallisena kokonaisuutena – ajatuksella mielenterveys- ja päihdetyö kuuluu kaikille
  • Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja päihteetöntä elämäntapaa edistetään tukemalla vanhempien kasvatustehtävää
  • Työikäisten mielenterveys- ja päihdehoito järjestetään asiakaslähtöisesti avohoitona ja lähipalveluna
  • Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen ja hoito