Laitosäänestys

Vaalilain mukaan ennakkoäänestys järjestetään laitoksissa, joita ovat rangaistuslaitokset ja sairaalat sekä ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kaupunginhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Lisäksi ennakkoäänestys voidaan järjestää myös muussa kuin ympärivuorokautista hoivaa antavassa sosiaalihuollon yksikössä, jos kaupunginhallitus määrää niin.