Hempankaari

Tervetuloa Hempankaareen!

Hempankaaren toimintakeskus sijaitsee Nokialla keskeisellä paikalla, mikä antaa mahdollisuuden normaalipalveluiden itsenäiseen ja ohjattuun käyttöön. Hempankaari on viihtyisä miljöö luonnolliseen vuorovaikutukseen muiden kaupunkilaisten kanssa.

Hempankaari tarjoaa avotyö- ja työtoimintaa oppivelvollisuutensa suorittaneille aikuisille kehitysvammaisille sekä aikuisuutta tukevia kulttuuri-, kädentaito- ja liikuntaryhmiä. Hempankulma tarjoaa virikkeellistä ja elämyksellistä strukturoitua päivätoimintaa asiakkailleen.

 Työ- ja päivätoiminnassa käy  73 asiakasta ja ohjaajia on 8,5, joista 2 ohjaajaa tekee 50 % työajastaan avotyön ohjausta. Päivätoimintayksikössä asiakkaita on 12 ( 8 asiakasta / päivä) ja ohjaajia 3 ja 1 ryhmäavustaja.

 

Hempankaaren arvot:

1. Asiakaslähtöisyys

Tulevaisuuden osaamisvaatimusten mukaan ihmisarvon kunnioittaminen ja asiakaslähtöisyys sekä tasavertaisuuden edistäminen toiminnan arvolähtökohtina edellyttävät, että henkilöstö hallitsee puhetta tukevat kommunikaatiomenetelmät asiakkaan yksilöllisten edellytysten mukaan.

2. Oikeudenmukaisuus

Hempankaaressa oikeudenmukaisuuden keskeiset periaatteet ovat:

  • oikeus tulla kuulluksi omassa asiassaan
  • säännöt ovat johdonmukaisia (ihmisiä kohdellaan samojen periaatteiden mukaan ja samat säännöt pätevät tänään ja huomenna)
  • päätöksenteko on puolueetonta
  • päätökset perustuvat mahdollisimman oikeaan tietoon
  • päätökset ovat korjattavissa
  • päätöksenteon säännöt ovat mahdollisimman selkeät ja ne on kerrottu niille, joita päätökset koskevat

 3. Ammatillisuus

Ammattitaidon ylläpito on jokaisen kehitysvammahuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Hyvää kuntoutusta, ohjausta ja hoitoa ei voi toteuttaa ilman hyvää ammattitaitoa. Paitsi sisältöosaamista tarvitaan myös eettisiä taitoja sekä vuorovaikutus- ja yhteistyövalmiuksia. Yhteisesti pohdittuihin arvoihin ja tavoitteisiin sitoutunut toimintatapa lisää työyhteisön hyvinvointia ja suorituskykyä. Hyvinvoinnin perustana on oikeudenmukainen ja ihmisläheinen johtaminen, hyvä tiedonvälitys, kiitos, kannustus ja toisen työn arvostus. Ongelmien rehellinen selvittely ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ovat välttämättömiä pyrittäessä lisäämään hyvinvointia ja tyytyväisyyttä.

4. Sitoutuminen

Sitoutumisen arvo ohjaa meitä tekemään asioita loppuun saakka ja kantamaan vastuuta omasta itsestä, tehtävistä ja töistä. Tärkeää on, että kehitysvammaista autetaan ja ohjataan tekemään itse ja huomaamaan omat voimavaransa. Sitoutumista käytetään usein, kun ilmaistaan työyhteisöön kuulumisen voimakkuusastetta. Sana voidaan ymmärtää monella eri tavalla. Sitoutumista voidaan pitää esimerkkinä ajattelumallista, joka vaikuttaa yksilön toimintatapaan työssään.

5.Toistemme  kunnioitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kohtelemme toisiamme kunnioittavasti ja kuuntelemme toisiamme. Kiinnitämme huomiota avoimeen ja kohteliaaseen vuorovaikutukseen. Ohjaamme myös kehitysvammaisia toimimaan hyvien käytöstapojen mukaisesti.Kaikessa ihmissuhdetyössä on ihmiskäsitys tärkeä. Herkkyys ihmisen tarpeille, kunnioitus lähimmäistä kohtaan ja usko kehitysmahdollisuuksiin ovat tärkeitä käsitteitä. Varsinkin kun työskennellään henkilöiden kanssa, jotka ovat riippuvuussuhteessa toisiin ihmisiin, saa ihmiskäsitys ratkaisevan merkityksen. Se vaikuttaa siihen mitkä ajatukset ja teoriat työntekijä valitsee. Ovatko vammaiset ihmisiä, joilla on vaikeuksia vai ovatko he lähimmäisiä, joilla on mahdollisuuksia.

6. Työn ilo

Työnilo syntyy tehokkaimmin työssä hyvin viihtymisestä ja motivoitumisesta omaan työhön. Työniloa voidaankin pitää jokaisen ihmisen perusoikeutena. Työnilo edistää kaikenlaista muutakin hyvinvointia; esimerkiksi tehostaa elämänvoimaamme ja vahvistaa stressipuskuriamme, joten työniloa kannattaa todella tavoitella.

Työntekijä pääsee loistamaan työssään, kun työ on organisoitu siten, että työntekijä voi hyödyntää tehtävässään parhaita ominaisuuksiaan ja osaamistaan ja hän saa tukea työlleen. Onnistuminen säteilee tuottavuutena, työn ilona ja hyvänä asiakaspalveluna. Jo pienetkin muutokset tähän suuntaan tuottavat tulosta. Tämä tukee monitaitoisuuden kehittämistä, sillä tietoa ei ole silloin syytä pantata. Uusia ideoita työhön, tuotteisiin ja asiakassuhteisiin voidaan löytää katsomalla asioita erilaisista näkökulmista ja kunkin osaamista hyväksi käyttäen.

 

 

 

 

Näistä puhutaan

Ei uutisia