Hoidon laatu ja hoitoon liittyvät poikkeamat

 

Hoidon ja palvelun laatu

Asiakas- ja potilasturvallisuus on vaikuttavan ja hyvän hoidon perusta. Turvallinen hoito syntyy asiakkaan ja potilaan, hänen läheistensä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten hyvällä yhteistyöllä. Päämääränä on oikea hoito oikeaan aikaan ja niin, ettei siitä aiheudu tarpeetonta haittaa.
 
Nokian perusturvapalveluissa kehitämme hoidon ja palvelun laatua sekä turvallisuutta monin tavoin. Pyrimme siihen, että palvelumme ovat vaikuttavia, turvallisia ja oikea-aikaisia. Tavoitteenamme on, että jokainen asiakas ja potilas voi kokea että hän voi osallistua hoitonsa suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen sekä tekemään valintoja ja ottamaan vastuuta hoidostaan. Kiinnitämme huomiota toimintaympäristömme, lääkkeiden ja käyttämiemme laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuuteen. Ehkäisemme hoitoon liittyviä infektioita ja henkilökuntamme on osaavaa ja työhönsä sitoutunutta. Tuotamme tietoa ja ohjeita potilaille ja omaisille, joiden avulla he voivat osallistua hoidon laaduin ja turvallisuuden kehittämiseen sekä arvioimaan onnistumistamme siinä. 

Perusturvalautakunnan 14.12.2016 hyväksymä potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelma.

Asiakkaana ja potilaana sinulla on mahdollisuus ja oikeus vaikuttaa oman hoitosi onnistumiseen. On tärkeää, että hoito suunnitellaan yhdessä kanssasi. Sinä itse tunnet sairaushistoriasi, oireesi ja elämäntilanteesi parhaiten. Läheiset voivat olla tarvittaessa tukenasi sairauden ja hoidon aikana, mikäli niin toivot. Sujuva ja turvallinen hoito on kaikkien yhteinen asia.
 

Jos hoito ei toteudukaan suunnitellusti

Aina hoito ei suju suunnitellulla tavalla ja potilaalle saattaa aiheutua hoidosta haittaa. Vastuu turvallisesta hoidosta on aina hoitavilla työntekijöillä ja siksi on tärkeää selvittää tapahtunut.

Potilasasiamies antaa tietoja potilaan oikeuksista sekä neuvoo ja opastaa tarpeen mukaan muistutuksen, kantelun tai korvaushakemuksen tekemisessä.
 
Potilas tai hänen läheisensä voi tehdä hoidon aikana sattuneesta vaaratilanteesta (läheltä piti -tilanne tai haittatapahtuma) ilmoituksen oheisella sähköisellä lomakkeella. Voitte tarpeen mukaan pyytää myös henkilökuntaa avustamaan ilmoituksen täyttämisessä perusturvapalveluiden eri yksiköissä. Ilmoitukset käsitellään nimettömänä. Järjestelmän avulla pyrimme tunnistamaan ja ennakoimaan hoitoon liittyviä haittatapahtumia ja kehittämään toimintaa riskit huomioiden.