Pysäköinti ja pysäköinninvalvonta

Johtava pysäköinnitarkastaja p. 040 7799172

- maksuasiat ja valvontapyynnöt
 

Pysäköinnintarkastajat

 p. 050 3956445 ja

 p. 040 1334438

 

Pysäköinninvalvoja p. 044 4860905

-  kirjalliset oikaisuvaatimukset ja valvontasopimukset

Pirkkalassa Koulutie 1 sijaitsevassa yhteispalvelupisteessä voit tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Siellä on asiakkaille käytössä tietokone.
Pirkkalassa annetuissa virhemaksuissa on QR-koodi. Siitä pääset katsomaan virhemaksusi tiedot ja tekemään oikaisuvaatimuksen. Samalle sivulle pääset virhemaksusta löytyvästä www-osoitteesta.

Pysäköinninvalvontaa myös Pirkkalassa

Nokian kaupungin pysäköinninvalvonta on aloittanut 28.6.2016 valvomaan myös Pirkkalan pysäköintiä.

Pirkkalassa annetuista virhemaksuista tehdään sähköinen oikaisuvaatimus virhemaksussa olevassa osoitteessa. Pirkkalan yhteispalvelupisteessä voi tehdä oikaisuvaatimuksen myös paperilla.

 

 

 

Huomaa QR-koodi

NOKIA

Nokialla annetuista virhemaksuista tehdään oikaisuvaatimukset joko paperilla tai oheisella sähköisellä lomakkeella.

https://nokiankaupunki-fi-d.aldone.fi/palvelut/asuminen-ja-ymparisto/kadut-liikenne-ja-viheralueet/pysakointi/sahkoinen-oikaisuvaatimus-pysako/

 

Pysäköintikiekko

Pysäköintikiekon käyttövelvollisuus osoitetaan liikennemerkin lisäkilvellä, jossa on pysäköintikiekon kuva.

Pysäköintikiekkoon on merkittävä alkamisajaksi aika, jolloin ajoneuvo pysäköidään. Alkamisajaksi voidaan merkitä myös pysäköinnin alkamista seuraava tasa- tai puolitunti riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.

Pysäköintiaika lasketaan aina alkavaksi seuraavasta tasa- tai puolitunnista riippumatta siitä kumpaa edellä kuvattua saapumisajan merkintätapaa käytetään.

Merkittyä saapumisaikaa ei saa pysäköintikiekon käyttövelvollisuuden voimassaoloaikana muuttaa. Pysäköintikiekko on sijoitettava näkyvälle paikalle tuulilasin sisäpuolelle niin, että se on selvästi ulkoapäin luettavissa.

Pysäköintikiekko on laite, jolla ilmoitetaan pysäköinnin alkamisaika (saapumisaika). Pysäköintikiekko voi olla esimerkiksi nelikulmainen sininen kiekko, pysäköintikiekkotarra tai ulkomailla hyväksytty pysäköintikiekko. Paperista tai pahvista lappua, johon alkamisaika on kirjoitettu tai piirretty, ei hyväksytä pysäköintikiekoksi.

Sähköistä pysäköintikiekkopalvelua tai -järjestelmää ei ole otettu käyttöön Nokian eikä Pirkkalan kunnan alueella.

Alkamisajan on oltava selvästi luettavissa riippumatta siitä, minkälainen pysäköintikiekko on.

Pysäköintikiekkoa myyvät useat kaupat, kioskit ja huoltoasemat.

Tuulilasin sisäpuolella saa pysäköinnin aikana olla vain yksi pysäköintikiekko/ -laite kerrallaan näkyviin sijoitettuna.

Vuoropysäköinti

Merkki vasemmalla: kielletty kuukauden parittomina päivinä
Merkki oikealla: kielletty kuukauden parillisina päivinä

Pysäköinti on kielletty sillä puolella katua, jolla merkki on. Kielto on voimassa kyseisen päivän aamusta kello 8 seuraavan päivän aamuun kello 8. Kielto on voimassa merkistä riippuen jokaisena parillisena tai parittomana päivänä, myös viikonloppuisin ja pyhäpäivinä. Mikään lupa ei oikeuta poikkeamaan vuoropysäköintikiellosta, ei edes invalidipysäköintilupa.

Vammaisen pysäköintilupa.

Vammaisen pysäköintiluvasta on säädetty tieliikennelaissa.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L2P28b

Pysäköintilupa on pysäköimisen ajaksi sijoitettava näkyvään paikkaan, autossa tuulilasin sisäpuolelle. Luvan esittäminen jälkeenpäin ei poista pysäköintivirhemaksua.

Vammaisen pysäköintiluvasta ja sen hakemisesta kerrotaan Trafin sivuilla.
http://www.trafi.fi/tieliikenne/luvat_ja_hyvaksynnat/vammaisen_pysakointilupa

 

Pysäköintikieltoalue

 Merkkien rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty. Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.

Maastopysäköinti

Maastoliikennelaissa maastolla tarkoitetaan maa-aluetta ja jääpeitteistä vesialuetta, joka ei ole tie ja jota ei ole tarkoitettu moottoriajoneuvo-, kisko- tai ilmaliikenteeseen.

4 § Oikeus liikkua maastossa

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maan omistajan tai haltijan lupaa.

26 § Ajoneuvon luvaton pysäyttäminen ja pysäköiminen

Edellä 4 §:n 1 momentissa tarkoitetusta moottorikäyttöisen ajoneuvon luvattomasta pysäyttämisestä tai pysäköimisestä toisen maalla voidaan määrätä suoritettavaksi pysäköintivirhemaksu siten kuin siitä laissa pysäköinninvalvonnasta (727/2011) säädetään.
 

Pysäköintiä ja pysäyttämistä koskevat kiellot

Tieliikennelaki 27 §

Pysäyttäminen ja pysäköinti on kielletty:

1) jalkakäytävällä, suojatiellä, pyörätiellä ja pyörätien jatkeella sekä viiden metrin matkalla ennen suojatietä, risteävää pyörätietä tai pyörätien jatketta; (24.6.2010/624)

2) risteyksessä ja viittä metriä lähempänä risteävän ajoradan lähintä reunaa tai sen ajateltua jatkoa ajoradalla;

......

 

Erityiset pysäköintikiellot

Tieliikennelaki  28 §

....

2) kiinteistölle johtavan ajotien kohdalla ja muutoinkin siten, että ajoneuvoliikenne kiinteistölle tai sieltä pois oleellisesti vaikeutuu;

...

4) siten, että pääsy toiseen ajoneuvoon tai sen kuljettaminen pois paikalta estyy;

...