Kaavoituskatsaus

Suomessa on nelitasoinen alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä. Ylimpänä tasona ovat valtioneuvoston hyväksymät valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Seuraavana on maakuntakaava, joka sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Sitten tulevat kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laadittavat yleiskaavat ja asemakaavat. Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Kunnat voivat laatia myös yhteisiä yleiskaavoja. Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen.

Vähintään kerran vuodessa julkaistavassa kaavoituskatsauksessa esitellään Nokian kaupungissa ja Pirkanmaan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymässä vireillä olevat, seudun maankäyttöön liittyvät hankkeet sekä kuluneen vuoden merkittävimmät valmistuneet kohteet. Merkitykseltään vähäisiä asioita ei kaikkia esitellä katsauksessa. Lueteltujen kaavoituskohteiden lisäksi vuoden aikana yleensä tulee esille muitakin hankkeita, joista ei katsausta laadittaessa ole vielä tietoa. Niiden vireilletulosta ilmoitetaan kulloinkin erikseen kuulutuksella ilmoitustaululla sekä Nokian Uutiset -lehdessä tai joissakin tapauksissa kirjeitse osallisille.

Kaavoituskohteista esitetään yleispiirteinen sijaintikartta, ja selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen kartoissa mahdollisesti esitettyihin aluerajauksiin, samoin kuin aikatauluihin, saattaa kaavojen käsittelyn kuluessa tulla muutoksia.

Nokian kaupungissa sekä yleis- että asemakaavaehdotukset menevät kaupunginhallitukseen kaupunkikehityslautakunnan valmistelemina. Kaikki yleiskaavat ja kaikki olennaiset asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Jos asemakaava ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, sen hyväksyy kaupunginhallitus.

Kuntalaiset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja sitä kautta ympäristöönsä tekemällä aloitteita, ilmoittamalla mielipiteensä kaavojen valmisteluvaiheessa tai tekemällä muistutuksia kaavaehdotusten ollessa julkisesti nähtävillä. Lisäksi voi 30 päivän kuuluessa tehdä valituksen hyväksymispäätöksestä. Kaavasta riippuen laatimisvaiheen kuuleminen tapahtuu kuulutuksella ja luonnoksen tai muun aineiston nähtävilläpidolla tai ilmoittamalla kirjeitse osallisille tai molemmilla tavoilla. Joskus järjestetään esittely- ja kuulemistilaisuuksia.

Luonnosvaiheen jälkeen kaavat valmistellaan ehdotuksiksi, jotka pidetään kuulutuksen jälkeen julkisesti nähtävillä yleensä 30 päivän ajan osoitteessa Harjukatu 21 olevan virastotalon kolmannen kerroksen ilmoitustaululla. Jos asemakaava ei ole vaikutuksiltaan merkittävä, nähtävilläpitoaika on 14 päivää. Julkisesta nähtävilläpidosta ilmoitetaan lisäksi kirjeitse sellaisille kaavoituskohteen maanomistajille, joiden kotipaikka ei ole Nokialla.

Nähtäville asetettavat kaavat pidetään nähtävinä sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa myös kaupungin kotisivuilla.

Kaavoitushankkeista laaditaan suunnittelun alkuvaiheessa osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään suunnittelualue, suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet, kaavan vaikutusten arviointitapa ja vuorovaikutuksen järjestämistapa sekä todetaan osalliset. Osallisia ovat aina kaikki sellaiset, joiden olosuhteisiin kaava saattaa oleellisesti vaikuttaa, vaikka heitä ei olisi osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa erikseen mainittukaan.

Osalliset eivät osallistu suunnitteluun eivätkä päätöksentekoon, mutta osallisten mielipiteitä otetaan kaavasuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon, ja sen vuoksi mielipiteiden ilmaiseminen on toivottavaa heti kaavoituksen alkuvaiheessa.

Kaavojen käsittelyyn liittyvää päätöksentekoa voi seurata lautakuntien, kaupunginhallituksen ja valtuuston esityslistoista ja pöytäkirjoista, jotka ovat katseltavissa netissä täällä.