Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on perustehtävä kunnassa

Hyvinvointi merkitsee ihmisille eri asioita elämänkaaren eri vaiheissa. Hyvinvointi muodostuu ihmisen itsensä, läheisten, lähiympäristön ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Käsitteenä hyvinvoinnilla voidaan viitata sekä yksilölliseen että yhteisötason hyvinvointiin. Hyvinvointia ei kummassakaan tapauksessa voida tiivistää pelkästään yhteen määritelmään. Se koostuu monista osatekijöistä, kuten terveydestä, toimeentulosta, asumisesta, puhtaasta ympäristöstä, turvallisuudesta, itsensä toteuttamisesta ja läheisistä ihmissuhteista. Siksi myöskään hyvinvoinnin mittaaminen ei onnistu yhdellä indikaattorilla, vaan siihen kuuluu sekä objektiivisesti mitattavia asioita että subjektiivisia henkilökohtaisia arvostuksia ja tuntemuksia.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa. Käytännössä se tarkoittaa tietoista voimavarojen kohdentamista kuntalaisten hyvinvointiin ja terveyteen, joita toteutetaan kunnan eri toimialoilla. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen perustuu ajankohtaiseen tietoon väestön hyvinvoinnin ja terveydentilan muutoksista. Työvälineenä tässä työssä on lakisääteinen hyvinvointikertomus, joka laaditaan tiiviimpänä raporttina vuosittain ja laajempana kertomuksena valtuustokausittain.

Kaupunginvaltuusto eli kunnan ylin johto on vastuussa strategisista päätöksistä, joilla kunnassa edistetään terveyttä ja hyvinvointia. Nokian kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kunnan strategiseksi johtotähdeksi hyvinvoinnin edistämisen ja määritellyt tavoitteet, jotka tarkentuvat vuotuisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen osallistuvat näin kaikki kunnan eri toimialat. Nokian kaupungin johtoryhmä ohjaa ja monialaisesti asiantuntijoista koottu hyvinvointiryhmä koordinoi tietoon perustuen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä koko kaupungin tasolla. Käytännön toteutuksesta ovat vastuussa kaikki kunnan toimijat ja työntekijät. Hyvinvointiryhmän alaisuudessa toimii Nokialla useita niin sanottuja teematyöryhmiä, jotka toimivat arjen työn tasolla tuoden esille näkemyksiä hyvinvointityön kehittämisestä, vaikuttavuudesta sekä arvioivat toteutettuja toimenpiteitä oman ryhmänsä tehtävänkuvasta käsin.

Mitä sinä itse teet omaksi parhaaksesi?

Tähän Hyvinvoiva nokialainen osioon on paljolti linkkien muodossa koottu tietoa sekä liikunnasta että ravitsemuksesta. Toivottavasti siitä on sinulle hyötyä, sillä terveydenedistäminen ja hyvinvointi on meistä itsestämme kiinni ja meidän jokaisen omalla vastuulla. Pidetään siis jokainen hyvää huolta omasta terveydestämme ja hyvinvoinnistamme, ja voimien mukaan yritetään inspiroida myös muita samaan.

Hyödyllisiä linkkejä

Terveysinfo: UKK-instituutin ylläpitämä terveysaineiston tietokanta ja hakupalvelu.

Omahoitopolut: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansalaisille suunnattu verkkopalvelu, josta löytyy luotettavaa tietoa ja testejä terveydestä ja hyvinvoinnista. Sisältää myös testejä.

Pirkanmaan terveyspuu.fi -sivustosto. Terveyspuu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta kunnassa. Mitä vihreämpi puu, sitä parempi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanne. Valitut tunnusluvut perustuvat Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen.

TEAviisari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä verkkopalvelu, joka kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä. Palvelu tukee terveyden edistämistoiminnan suunnittelua ja johtamista.