Nokian vesikriisiin liittyviä korvaushakemuksia vielä päätettävänä

8.6.2017

Kesäkuussa 2016 Nokian kaupunki tiedotti, että sillä on vuonna 2007 tapahtuneen vesikriisin ajalta jäänyt 172 korvaushakemusta käsittelemättä, ja että käsittelemättömät hakemukset on saatettu ratkaisuun niin, että korvaukset maksetaan korvauksen saajien tileille ensi tilassa. Asiaa koskevassa myöhemmässä tarkastuksessa kuitenkin todettiin, että korvauspäätöksiä oli tehty 132, joista maksuunpantu 92 päätöstä.

 

Keväällä 2017 suoritetuissa tarkemmissa selvityksissä on todettu, että vesikriisin aikaisia korvausvaatimuksia on edelleen käsittelemättä noin 200. Nokian kaupunki pahoittelee kesäkuussa 2016 antamaansa virheellistä tiedotetta. Samoin kaupunki pahoittelee vahingonkärsijöille kohtuuttoman kauan kestänyttä korvauskäsittelyä ja maksuja.

 

Kesällä 2016 92 korvauksenhakijalle maksettiin korvauksia yhteensä noin 20 000 euroa ja näille korvauksille viivästyskorkoja noin 8 000 euroa. Nyt käsittelemättömiksi todettujen korvaushakemusten yhteismäärä on noin 100 000 euroa. Todellinen korvausmäärä tulee olemaan hakemuksissa esitettyä pienempi, koska tulevissakin päätöksissä noudatetaan aiemmin päätettyjä korvausperiaatteita.

 

Kaikki korvauspäätökset tehdään arviomme mukaan elokuun loppuun 2017 mennessä. Korvauspäätöksiä valmistellaan sekä kaupungin omana työnä että myös ostopalveluna asianajotoimistolta.

 

 

Tilinpäätöksen 2016 käsittely kaupunginvaltuustossa

 

Toimivalta korvauksista päättämiseen on ollut 7.3.2017 saakka toimineella hallintojohtajalla 10 000 euroon saakka.

 

Tilintarkastusyhteisö esittää 26.5.2017 päivätyssä tarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle. Sisäiseen valvontaan liittyvän muistutuksen vuoksi tilintarkastusyhteisö ei puolla vastuuvapautta 7.3.2017 saakka toimineelle hallintojohtajalle.

 

Tarkastuslautakunta antaa arviointikertomuksensa vuodelta 2016 elokuun alussa 2017 sen jälkeen kun sillä on käytettävissään asianomaisen selitys ja kaupunginhallituksen lausunto. Tämän johdosta Nokian kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen käsittely siirtyy 28.8.2017 pidettävään kaupunginvaltuuston kokoukseen.

 

Korostamme, että muistutuksen selvittäminen on kesken, ja asiaan palataan viimeistään elokuussa 2017. Korostamme myös, että toisistaan riippumattomissa tarkastuksissa ei ole ilmennyt mitään viitteitä taloudellisista väärinkäytöksistä.